Aktualności

Konferencja “Postępy w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci”


Szanowni Państ­wo,

W imie­niu Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego mamy zaszczyt poin­for­mować i zaprosić Państ­wa na   VI Ogólnopol­ską Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową pt. „Postępy w Pro­fi­lak­tyce, Diag­nos­tyce i Lecze­niu Nad­ciśnienia Tęt­niczego u Dzieci”, która odbędzie się  w dniu  9 grud­nia br. w Dużej Sali Obrad Urzę­du Mias­ta Łodzi.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w spotka­niu, którego celem jest omówie­nie aktu­al­nych zale­ceń oraz prob­lemów doty­czą­cych postępowa­nia w nad­ciśnie­niu tęt­niczym w wieku roz­wo­jowym,  jak również kon­sol­i­dac­ja pier­ws­zorzę­dowych dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych.

Spotkanie adresowane jest do osób i insty­tucji zain­tere­sowanych wymi­aną włas­nych doświad­czeń oraz wielok­ierunk­ową współpracą, do przed­staw­icieli władz mias­ta, koleżanek i kolegów naszej Uczel­ni; osób  sprawu­ją­cych opiekę zdrowot­ną  nad najmłod­sza pop­u­lacją – lekarzy, pielęg­niarek, a także do pro­mo­torów zdrowia, nauczy­cieli wychowa­nia fizy­cznego oraz do stu­den­tów.

Będzie nam bard­zo miło spotkać Państ­wa na naszej Kon­fer­encji.

Z wyraza­mi sza­cunku
dr n. med. Lidia Ostrows­ka-Nawarycz
Zakład Biofizy­ki Między­wydzi­ałowej Kat­edry
Fizjologii Doświad­czal­nej i Klin­icznej
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

 

PATRONAT HONOROWY
JM. Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Prezy­dent Mias­ta Łodzi

9 grud­nia  2016 roku
w godz.9.00–15.00
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej Urzę­du Mias­ta Łodzi, Łódź ul. Piotrkows­ka 104

GŁÓWNY TEMATY KONFERENCJI:

  • Nad­ciśnie­nie tęt­nicze u dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych oraz choro­by współ­to­warzyszące: otyłość/nadwaga,  cukrzy­ca,   zespól meta­bol­iczny, alergie,  próch­ni­ca
  • rofi­lak­ty­ka, diag­nos­ty­ka   i lecze­nie,

Progam kon­fer­encji…

PUNKTY EDUKACYJNE
Wszyscy uczest­ni­cy Kon­fer­encji uzyska­ją 5 punk­tów eduka­cyjnych

SEKRETARIAT KONFERENCJI-ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA:
Zakład Biofizy­ki Między­wydzi­ałowej Kat­edry Fizjologii Doświad­czal­nej i Klin­icznej
90 647 Łódź Pl. Hallera 1,
Tel.42 639 33 36

Zgłaszanie uczest­nict­wa
ntdziecko2016@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 22 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP