Aktualności

Konkurs na nagrody Prezesa Rady Ministrów


Informacje ogólne

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:

 1. wyróżniające się rozprawy doktorskie,
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej,

Nagrody mogą zostać przyznane osobom, których stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody oraz osobom, których osiągnięcia naukowe powstały w okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Do nagrody można zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z wyżej wymienionych nagród.

Rodzaje nagród:

 1. Wyróżniająca się rozprawa doktorska

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską może zostać przyznana osobie, która uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej, której:

 • przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego, rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej, o doniosłym znaczeniu dla danej sfery lub dokonanie artystyczne, stanowiące istotny wkład w rozwój kultury,
 • rozwiązanie albo dokonanie, będące jej przedmiotem, ma wybitnie nowatorski lub innowacyjny charakter,
 • prezentującej wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych oraz wyróżniający poziom jego umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej,
 • wysoko ocenionej i wyróżnionej przez podmiot, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

(§ 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie)

 1. Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której został nadany stopień doktora habilitowanego, oraz której osiągnięcia będące podstawą nadania:

 • stanowią znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
 • są wynikiem istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury,
 • otrzymały wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię komisji habilitacyjnej podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

(§ 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie)

 1. Osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana za:

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
 • prowadzenie działań twórczych w zakresie sztuki, których efektem jest dzieło artystyczne stanowiące istotny wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnej publikacji naukowej, w szczególności monografii naukowej, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych,
 • praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej, handlowej, kulturalnej lub społecznej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego,
 • wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

(§ 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie)

Obligatoryjne elementy wniosku

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą  nadania stopnia doktora habilitowanego:

 • odwzorowanie cyfrowe wniosku,
 • rozprawy doktorskiej lub informacji o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu
  o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz opinią (konkluzją) komisji habilitacyjnej,
 • dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem,
 • innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą,
 • oświadczenia kandydata o nie karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

 • odwzorowanie cyfrowe wniosku,
 • wybranych publikacji, patentów, autoreferatu kandydata/kandydatów do nagrody, a także przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzji osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań,
 • dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem,
 • innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata/kandydatów wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą,
 • oświadczenia kandydata/kandydatów o nie karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

Wniosek

 • Wniosek w 2 egz.(plik pdforaz wersja edytowalna) należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: cwn@umed.lodz.pl Dodatkowo do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wniosku (plik Word)+ plik pdf podpisany przez kandydata Uzasadnienie powinno zawierać elementy/treści, które będą stanowiły kryteria oceny wniosku.
 • Wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Centrum Wsparcia Nauki.

Wnioski rozpatruje Komisja ds. Zarządzania Nauką i kieruje do zaopiniowania przez Senat Uczelni.

Protokół z posiedzenia Senatu, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskami o przyznanie nagrody zostanie dołączony do ostatecznie wysyłanych z Uczelni wniosków.

Termin składania wniosków
6 kwietnia 2021 r. – do Centrum Wsparcia Nauki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl  w temacie wiadomości pisząc: „Nagroda PRM – Imię i Nazwisko”.
30 kwietnia 2021 r. – do Kancelarii PRM

 

Załączniki:

 1. Wniosek o nagrodę
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Wymagane dokumenty
 • Opublikowano: 2 marca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP