Aktualności

Konkurs o nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
za osiągnięcia uzyskane w roku 2023


Celem ustanowienia konkur­su o Nagrodę Rek­to­ra UM w Łodzi jest akty­wiz­a­c­ja dzi­ałal­noś­ci badaw­czej, dydak­ty­cznej, pub­lika­cyjnej i wdroże­niowej nauczy­cieli aka­demic­kich. Benefic­jen­ta­mi nagrody Rek­to­ra mogą być oso­by, które na dzień złoże­nia wniosku oraz na dzień 31 grud­nia roku, za który jest przyzy­wana nagro­da byli zatrud­nieni w Uni­w­er­syte­cie na eta­cie nauczy­ciela aka­demick­iego, a w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o nagrodę naukową dodatkowo złożyli oświad­cze­nie upoważ­ni­a­jące Uni­w­er­sytet do zal­iczenia ich do grupy pra­cown­ików prowadzą­cych dzi­ałal­ność naukową zgod­nie z art. 265 ust. 5 ustawy i są zal­iczani do tzw. „licz­by N” na dzień 31 grud­nia roku poprzedza­jącego rok ogłoszenia konkur­su w dyscy­plin­ie podle­ga­jącej ewalu­acji w Uni­w­er­syte­cie.

Nagrodę Rek­to­ra moż­na uzyskać zgod­nie z reg­u­laminem przyz­nawa­nia nagród w sześ­ciu kat­e­go­ri­ach:

Ter­min składa­nia wniosków upły­wa 28 sierp­nia 2024 r.

WAŻNE!!!

Wniosek jako edy­towal­ny plik Word oraz pod­pisany w miarę możli­woś­ci pod­pisem elek­tron­icznym pdf, należy przesłać do 28 sierp­nia 2023 r.  na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl w tema­cie wiado­moś­ci wpisu­jąc: nagro­da Rek­to­ra — imię i nazwisko Wniosko­daw­cy). Wnios­ki należy składać wyłącznie przy uży­ciu elek­tron­icznej pocz­ty służbowej. W przy­pad­ku składa­nia więcej niż jed­nego wniosku, każdy wniosek należy wysłać w odręb­nej kore­spon­dencji.

W zależnoś­ci od rodza­ju nagrody razem z wnioskiem należy przesłać załącznik w postaci pdf pub­likacji, manuskryp­tu, rozdzi­ału lub opisu zgłaszanego do nagrody osiąg­nię­cia w przy­pad­ku nagród za osiąg­nię­cia pro­mu­jące i wynalazcze.

W razie pytań prosimy o kon­takt z Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

Joan­na Wło­dar­czyk ( e‑mail: joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl tel.: 506 209 336)

Katarzy­na Mil­brandt (e‑mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl tel. 887 860 562)

 

Prosimy:

- nazwać plik z WNIOSKIEM według schematu: NAZWISKO IMIĘ LITERA WŁAŚCIWA DLA RODZAJU NAGRODY (N- naukowa, WM- za współpracę między­nar­o­dową, D- dydak­ty­cz­na, P- za pro­mocję, W- za wynalazc­zość lub C- za całok­sz­tałt).

Np. KOWALSKI JAN N, lub Kowal­s­ki Jan N

  • Opublikowano: 26 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP