Aktualności

Konkursy krajowe Narodowego Centrum Nauki – SONATINA 5, SHENG 2


Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum Nauki informuje, że dnia 15 grudnia 2020 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy SONATINA 5 i SHENG 2.

SONATINA 5 dokumentacja konkursowa
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości:
− 100 tys. zł rocznie w konkursie SONATINA, przy założeniu, że w okresie pobierania tego wynagrodzenia kierownik projektu spełni łącznie następujące warunki:

a) nie będzie pobierać innego wynagrodzenia przyznanego w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
b) nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
c) nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

SHENG 2dokumentacja konkursowa
Konkurs dwustronny na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły chińskie w konkursie SHENG 2 określa NSFC.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

Osoby zainteresowane projektami w ramach konkursu SHENG proszone są o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych

Pomocne informacje:

 1. Wysokość kosztów pośrednich konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 2. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, (goszczynska@umed.lodz.pl). Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 4. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 5. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
  /UMEDLodz/SkrytkaESP
 1. W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, konieczne jest uwzględnienie w budżecie w kategorii „Inne koszty bezpośrednie – uslugi obce”, kosztów na ubezpieczenie OC dla eksperymentu medycznego. Powyższe wynika z wchodzącej w życie z dniem 01.01.2021 r. ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych.
  Po konsultacjach z Centrum Badań Klinicznych UM sugerujemy aby koszt ubezpieczeń wynosił od 5 000 do 20 000 zł, średnio 100 zł/pacjent. Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do Pana Ireneusza Staronia, Dyrektora Centrum Badań Klinicznych tel: 785911593.
  Prosimy o wnikliwe zapoznanie się
  Memorandum Informacyjnym w zakresie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie mającym wpływ na realizację eksperymentów leczniczych i medycznych, w tym badań klinicznych – pismo.

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10 wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk próbny) w celu weryfikacji na poziomie CWN.
 3. Po zakończeniu weryfikacji zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz z wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć do Aplikacji AP10 – dokumentacja zostanie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni w aplikacji. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Tym samym nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową.

Porozumienia o współpracy należy procedować w Aplikacji Procesowej AP12.05 obieg umowy.

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

1) w formularzu wybrać „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

2)  W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki

 

3)  W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony)

4)  W polu „czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu wartość umowy wpisać „1”, wówczas umowa zostanie przekazana do podpisu do Kwestora

 

5)  W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak

 

6)  W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (wybór podpisów elektronicznych znacznie przyspiesza czas podpisania umowy) oraz wpisać adres mailowy, na który należy wysłać Stronie umowę do podpisu. Jeżeli chcielibyście Państwo sami pośredniczyć w przesłaniu podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia, można wpisać własny adres służbowy.

 

Harmonogram wewnętrzny:

22.02.2021
deadline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów realizowanych w grupie podiotów w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni

01.03.2021
deadline na zakończenie procedowania porozumień

02.03.2021
deadline na zgłoszenie projektu w aplikacji AP10. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku w wersji roboczej. W przypadku gdy Kierownik Projektu nie jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aplikacja AP10 powinna być zainicjowana przez Kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt lub osobę upoważnioną przez Kierownika tej jednostki.

08.03.2021
deadline na załączenie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wersji ostatecznej w aplikacji AP10.

09.03 – 12.03.2021
etapy administracyjne związane z procedowaniem wniosku w aplikacji AP10

15.03.2021, o godzinie 16:00
deadline na złożenie wniosku w systemie OSF

Zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

Materiały do pobrania:

 1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku
 2. Wzory porozumień dla projektów krajowych realizowanych w grupie podmiotów:
  1. Wzór porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu – Umed jako Lider
  2. Wzór porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu – Umed jako Partner

Centrum Wsparcia Nauki

 • Opublikowano: 25 stycznia 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!