Aktualności

Odblokowanie raportów rocznych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10


Szanowni Państ­wo, zgod­nie z infor­ma­cją zamieszc­zoną na stron­ie NCN, uprze­jmie infor­mu­je­my, iż w związku ze zbliża­ją­cym się ter­minem udostęp­nienia for­mu­la­rzy raportów rocznych z real­iza­cji kra­jowych pro­jek­tów badaw­czych finan­sowanych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10, przed przys­tąpi­e­niem do gen­erowa­nia rapor­tu z real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego należy zwery­fikować i zak­tu­al­i­zować dane w sys­temie ZSUN/OSF zgod­nie z poniższym zakre­sem: Dane pod­miot poziom 1:
 • infor­ma­c­je kon­tak­towe
 • adres siedz­i­by i adres kon­tak­towy
Pod­miot poziom 2:
 • adres siedz­i­by
 • infor­ma­c­je kon­tak­towe
Zespół badaw­czy – kierown­ik pro­jek­tu:
 • infor­ma­c­je kon­tak­towe (tele­fon, adres e‑mail, skry­t­ka ePUAP)
 • adres zamieszka­nia
 • adres kore­spon­den­cyjny
Zespół badaw­czy – dodanie człon­ka zespołu badaw­czego z nieplanowanym we wniosku rodza­jem udzi­ału (np. post-doc lub nieplanowany wykon­aw­ca). Wskazane powyżej dane powin­ny zostać zak­tu­al­i­zowane przez redak­to­ra wniosku poprzez for­mu­la­rz Aktualizacje/ zmiany/ aneksy/ porozu­mienia (dostęp­ny w sys­temie ZSUN/OSF). Aktu­al­iza­c­ja danych doty­czą­cych:
 • cza­su real­iza­cji (dla przedłużeń dokony­wanych za zgodą kierown­i­ka pod­mio­tu)
 • nazwy pod­mio­tu (I i II poziom)
 • danych osobowych kierown­i­ka pro­jek­tu (nazwisko, tytuł/stopień naukowy)
 • tytułu pro­jek­tu i słowa kluc­zowe
 • zmi­any w real­iza­cji pro­jek­tu wprowadzane w drodze anek­su do umowy
może zostać wprowad­zona przez opieku­na pro­jek­tu w NCN, na pod­staw­ie zgłoszenia kierown­i­ka pro­jek­tu lub pod­pisanego anek­su. Dane doty­czące zmi­an w zakre­sie planowanych członków zespołu badaw­czego i aparatu­ry należy zak­tu­al­i­zować w przy­go­towywanym rapor­cie (opc­ja dostęp­na dla redak­to­ra wniosku). Szczegółowe infor­ma­c­je na stron­ie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022–02-10-aktualizacja-informacji-osf
 • Opublikowano: 15 lutego 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP