Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WEBINARIUM


Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki oraz Biuro Pro­mocji Nau­ki PolSCA PAN w Bruk­seli zaprasza­ją na spotkanie infor­ma­cyjne doty­czące Europe­jskiego Part­nerst­wa na rzecz Bioróżnorod­noś­ci (Euro­pean co-fund­ed Part­ner­ship on Bio­di­ver­si­ty). Ofic­jal­nie Part­nerst­wo rozpocznie dzi­ałal­ność w październiku 2021 roku jako następ­ca sieci Bio­di­vER­sA i już wtedy ogłosi swój pier­wszy między­nar­o­dowy konkurs na pro­jek­ty badaw­cze pt. Sup­port­ing the pro­tec­tion of bio­di­ver­si­ty and ecosys­tems across land and sea.

Uczest­ni­cy spotka­nia będą mogli usłyszeć wys­tąpi­enia przed­staw­icieli Part­nerst­wa oraz Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki doty­czące dzi­ałal­noś­ci sieci, obszarów tem­aty­cznych i wymogów konkur­sowych, zarówno na poziomie między­nar­o­dowym, jak i kra­jowym. Goś­ciem spotka­nia będzie także przed­staw­iciel Kra­jowego Punk­tu Kon­tak­towego (KPK/NCBR), który zaprezen­tu­je pozostałe part­nerst­wa pow­sta­jące w klas­trze 6. Hory­zon­tu Europa.

Szkole­nie skierowane jest do wszys­t­kich zain­tere­sowanych pozyski­waniem środ­ków na bada­nia i innowac­je doty­czące bioróżnorod­noś­ci. Webi­na­ri­um odbędzie się 5 październi­ka 2021 r. o godz. 10.00, kil­ka dni po planowanym otwar­ciu naboru wniosków w konkur­sie Part­nerst­wa. Szczegóły doty­czące wydarzenia wraz z linkiem do pro­gra­mu zna­jdą Państ­wo na stron­ie inter­ne­towej.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych udzi­ałem w szkole­niu prosimy o doko­nanie rejes­tracji za pomocą for­mu­la­rza.

Na Państ­wa zgłoszenia czekamy do 3 październi­ka 2021.

  • Opublikowano: 28 września 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP