Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki — OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1


Szanowni Państ­wo,

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w ślad za Nar­o­dowym Cen­trum Nau­ki infor­mu­je, że dnia 15 wrześ­nia 2021 r. koor­dy­na­torzy dyscy­plin NCN ogłosili 4 konkursy: OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS

 1. OPUS 22 – dla naukow­ców nieza­leżnie od eta­pu kari­ery
  peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Konkurs OPUS 22 otwiera możli­wość ubie­ga­nia się o finan­sowanie pro­jek­tów badaw­czych prowad­zonych we współpra­cy między­nar­o­dowej dwus­tron­nej lub trójstron­nej w ramach pro­gra­mu Weave, a także przed­sięwz­ięć real­i­zowanych przy wyko­rzys­ta­niu przez pol­skie zespoły badaw­cze wiel­kich między­nar­o­dowych urządzeń badaw­czych. Konkurs przez­nac­zony jest dla naukow­ców na wszys­t­kich eta­pach kari­ery naukowej, którzy planu­ją real­iza­cję badań:

 • bez udzi­ału part­nerów zagranicznych, / wniosek OPUS
 • z wyko­rzys­taniem przez pol­skie zespoły badaw­cze wiel­kich między­nar­o­dowych urządzeń badaw­czych, / wniosek OPUS
 • z udzi­ałem part­nerów zagranicznych, którzy nie ubie­ga­ją się o środ­ki finan­sowe na ten cel w ramach pro­gra­mu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubie­gać się o te środ­ki finan­sowe w ramach innych pro­gramów finan­sowa­nia badań, które nie są współor­ga­ni­zowane przez NCN w opar­ciu o pro­ce­durę agencji wiodącej w pro­gramie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale part­nerów zagranicznych, którzy nie ubie­ga­ją się o środ­ki finan­sowe na ten cel w ramach pro­gra­mu Weave oraz z dodatkowym wyko­rzys­taniem wiel­kich urządzeń badaw­czych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpra­cy Lead Agency Pro­ce­dure (LAP) w pro­gramie Weave – tj. we współpra­cy z zagraniczny­mi zespoła­mi badaw­czy­mi z Aus­trii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwa­j­carii, które wys­tępu­ją równole­gle o środ­ki finan­sowe na real­iza­cję tych pro­jek­tów badaw­czych do właś­ci­wych dla nich insty­tucji finan­su­ją­cych bada­nia w ramach pro­gra­mu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpra­cy LAP w pro­gramie Weave przy równoczes­nym udziale part­nerów zagranicznych, którzy nie ubie­ga­ją się o środ­ki finan­sowe na ten cel w ramach pro­gra­mu Weave lub z dodatkowym wyko­rzys­taniem wiel­kich urządzeń badaw­czych, / wniosek OPUS LAP.

Oso­by zain­tere­sowane pro­jek­ta­mi w ramach konkur­su OPUS — LAP pros­zone są o kon­takt z Dzi­ałem Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych

UWAGA: współpra­ca między­nar­o­dowa w konkur­sie OPUS 22 nie jest obow­iązkowa, a wnios­ki z udzi­ałem part­nerów zagranicznych nie są trak­towane pref­er­en­cyjnie w sto­sunku do wniosków, które takich part­nerów nie angażu­ją.

Szczegółowe warun­ki konkur­su: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

 

 1. SONATA 17 – dla naukow­ców nieza­leżnie od eta­pu kari­ery
  peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

Pro­gram SONATA 17 ma na celu wspar­cie osób rozpoczy­na­ją­cych kari­erę̨ naukową w prowadze­niu innowa­cyjnych badań z wyko­rzys­taniem nowoczes­nej aparatu­ry lub ory­gi­nal­nego rozwiąza­nia metodolog­icznego. Adresa­ta­mi konkur­su są badacze ze stop­niem dok­to­ra, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rok­iem wys­tąpi­enia z wnioskiem.

Oprócz kierown­i­ka pro­jek­tu w bada­nia mogą być zaan­gażowani stu­den­ci i dok­toran­ci oraz oso­by na stanowisku typu post-doc. W konkur­sie moż­na złożyć wnios­ki na pro­jek­ty trwa­jące od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej grani­cy finan­sowa­nia dla jed­nego pro­jek­tu, a budżet całego konkur­su wynosi 200 mln zł.

Szczegółowe warun­ki konkur­su: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

 

 1. PRELUDIUM BIS 3 — wspar­cie dok­toran­tów
  peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

O finan­sowanie w konkur­sie PRELUDIUM BIS 3 mogą się ubie­gać pod­mio­ty prowadzące szkoły dok­torskie. Celem pro­gra­mu jest wspar­cie ksz­tałce­nia dok­toran­tów w szkołach dok­tors­kich i finan­sowanie pro­jek­tów real­i­zowanych przez młodych badaczy w ramach przy­go­towywanych przez nich rozpraw dok­tors­kich. Lau­reaci konkur­su PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzy­mać granty na bada­nia w wysokoś­ci maksy­mal­nie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stype­ndi­um dok­toranck­iego i kosztów pośred­nich. Dok­toran­ci otrzy­mu­ją­cy stype­n­dia w ramach pro­gra­mu POLONEZ BIS odbędą także trwa­jące od trzech do sześ­ciu miesię­cy zagraniczne staże badaw­cze, finan­sowane przez Nar­o­dową Agenc­ję Wymi­any Aka­demick­iej (NAWA).

Szczegółowe warun­ki konkur­su: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

 

 1. POLONEZ BIS 1 — wszech­stron­ny pro­gram dla zagranicznych naukow­ców
  peł­na doku­men­tac­ja konkur­sowa

POLONEZ BIS to wszech­stron­ny pro­gram, inte­gru­ją­cy bada­nia, staże w insty­tuc­jach poza­aka­demic­kich oraz szkole­nia rozwi­ja­jące kom­pe­tenc­je miękkie. W trzech nab­o­rach zrekru­towanych zostanie 120 doświad­c­zonych zagranicznych naukow­ców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Pol­s­ki, aby prowadz­ić swo­je bada­nia w jed­nos­tkach pub­licznych i pry­wat­nych. Pro­gram uzu­pełni cykl atrak­cyjnych szkoleń oraz współpra­ca ze star­tu­pa­mi i orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi. Naukow­cy zak­wal­i­fikowani w konkur­sie mogą liczyć na atrak­cyjne warun­ki zatrud­nienia – wyna­grodze­nie w wysokoś­ci pon­ad 65 tys. euro rocznie i grant badaw­czy do 100 tys. euro. – Zachę­camy wszys­t­kich naukow­ców, którzy mają doskon­ały pomysł, by wzięli udzi­ał w konkur­sie i zre­al­i­zowali swo­je bada­nia w Polsce. To szansa na rozwój zawodowy, nieza­leżność finan­sową i stworze­nie włas­nego zespołu – mówi Jolan­ta Palows­ka z Dzi­ału Współpra­cy Między­nar­o­dowej NCN.

Wnios­ki w pro­gramie POLONEZ BIS mogą składać naukow­cy, którzy mają dok­torat lub przy­na­jm­niej cztero­let­nie peł­noeta­towe doświad­cze­nie badaw­cze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkur­su przy­na­jm­niej dwa lata mieszkali i pra­cow­ali poza Pol­ską. Wybór tem­atu i dyscy­pliny naukowej należy do kandy­datów, którzy złożą zgłoszenia wspól­nie z insty­tuc­ja­mi przyj­mu­ją­cy­mi w Polsce – swoi­mi przyszły­mi pra­co­daw­ca­mi.

Szczegółowe warun­ki konkur­su: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

Strona Polonez BIS

Oso­by zain­tere­sowane pro­jek­ta­mi w ramach konkur­su POLONEZ BIS  pros­zone są o kon­takt z Dzi­ałem Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych

Nabór wniosków w sys­temie ZSUN/OSF trwa od 15 wrześ­nia do 15 grud­nia 2021 r. do godziny 16:00. Wewnętrzny har­mono­gram zna­j­du­je się poniżej.

Instrukc­je przy­go­towa­nia wniosków do NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

 

Dodatkowe pomoc­ne infor­ma­c­je:

 1. Kosz­ty pośred­nie to kosz­ty pośred­nio związane z pro­jek­tem badaw­czym, niezbędne do jego real­iza­cji. Na kosz­ty pośred­nie składa­ją się:
  kosz­ty pośred­nie Open Access w wysokoś­ci do 2% kosztów bezpośred­nich, które mogą być przez­nac­zone wyłącznie na kosz­ty związane z udostęp­nie­niem pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie;
  pozostałe kosz­ty pośred­nie w wysokoś­ci 20% kosztów bezpośred­nich, które mogą być przez­nac­zone na kosz­ty pośred­nio związane z pro­jek­tem, w tym kosz­ty udostęp­nienia pub­likacji lub danych badaw­czych w otwartym dostępie.
 1. W zakre­sie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wspar­cia udzieli Państ­wu mgr Agniesz­ka Goszczyńs­ka z Odd­zi­ału Bib­li­ografii i Bib­liometrii, (agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl). Pomoc­ne w tym względzie mogą okazać się wyty­czne NCN oraz infor­ma­c­je o RDM na stron­ie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r‑d-m/.
 2. Zgod­nie z poli­tyką rachunkowoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w kat­e­gorii: Kosz­ty aparatu­ry naukowo-badaw­czej, urządzeń i opro­gramowa­nia należy uwzględ­nić aparaturę naukowo-badaw­czą, inne urządzenia niespeł­ni­a­jące definicji aparatu­ry naukowo – badaw­czej oraz opro­gramowanie, których koszt jed­nos­tkowy wynosi ≥ 2 000 zł brut­to.
 3. Nabór wniosków we wszys­t­kich konkur­sach jest prowad­zony za pośred­nictwem sys­te­mu elek­tron­icznego OSF (https://osf.opi.org.pl), nato­mi­ast wewnętrzne ter­miny i pro­ce­dury dla pro­jek­tów kra­jowych przed­staw­ione zostały poniżej.
 4. Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:/UMEDLodz/SkrytkaESP
 1. W przy­pad­ku pro­jek­tów prowad­zonych z udzi­ałem pac­jen­tów lub mate­ri­ału bio­log­icznego pobranego od oso­by do celów naukowych, koszt ubez­pieczenia OC dla ekspery­men­tu medy­cznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośred­nich i może być ponie­siony wyłącznie z kosztów pośred­nich pro­jek­tu. (Źródło: Załącznik do uch­wały Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 wrześ­nia 2021 r.) Powyższy obow­iązek nakła­da ustawa z dnia 16 lip­ca 2020 r. o zmi­an­ie ustawy o zawodach lekarza i lekarza den­tysty oraz niek­tórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmi­any także w zakre­sie real­iza­cji ekspery­men­tów medy­cznych, w tym badań klin­icznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieru­chomoś­ci infor­mu­je­my, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zawarł umowę gen­er­al­ną w zakre­sie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej pod­mio­tu przeprowadza­jącego ekspery­ment medy­czny. Ubez­piecze­nie speł­nia wymo­gi określone w Roz­porządze­niu Min­is­tra Finan­sów, Fun­duszy i Poli­ty­ki Region­al­nej w spraw­ie obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­noś­ci cywilnej pod­mio­tu przeprowadza­jącego ekspery­ment medy­czny z 23 grud­nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Roz­porządze­niem. Umowa doty­czy ekspery­men­tów prowad­zonych w ramach dzi­ałal­noś­ci naukowo-dydak­ty­cznej Uczel­ni.

 

UWAGA!

Przy­go­towane i wygen­erowane z sys­te­mu OSF wnios­ki należy składać do wery­fikacji i pod­pisu za pośred­nictwem Aplikacji Pro­ce­sowej AP10 — Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, do której instrukc­ja dostęp­na jest pod adresem:
https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złoże­nia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygen­erować wniosek w sys­temie OSF, początkowo w wer­sji roboczej dla celów wery­fika­cyjnych.
 2. Uru­chomić w Process Por­talu Aplikację AP10, wybrać właś­ci­wy rodzaj pro­jek­tu,

  następ­nie za pomocą przy­cisku DALEJ prze­jść do for­mu­la­rza Zgłoszenia Pro­jek­tu, wypełnić dane dot. pro­jek­tu i załączyć wniosek w wer­sji roboczej (wydruk roboczy) w celu wery­fikacji na poziomie Cen­trum Wspar­cia Nau­ki (CWN). Na tym etapie proszę zapisać sobie przyp­isany do zada­nia numer Instancji, dzię­ki które­mu będą Państ­wo mogli później zlokali­zować swój wniosek w PP.
 3. Po pozy­ty­wnej wery­fikacji wniosku w wer­sji roboczej przez pra­cown­ików CWN, otrzy­ma­ją Państ­wo zadanie w PP pole­ga­jące na załącze­niu wniosku w wer­sji ostate­cznej. W celu jego real­iza­cji, należy zablokować do edy­cji wniosek w sys­temie OSF, wygen­erować jego final­ną wer­sję wraz ze wszys­tki­mi niezbęd­ny­mi doku­men­ta­mi do pod­pisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Doku­men­tac­ja zostanie raz jeszcze zwery­fikowana w CWN, przekazana do akcep­tacji Przełożonego Kierown­i­ka Pro­jek­tu, następ­nie zwery­fikowana pod wzglę­dem finan­sowym i pod­pisana przez oso­by upoważnione do reprezen­towa­nia Uczel­ni. Kierown­ik projektu/osoba zgłasza­ją­ca wniosek otrzy­ma pod­pisane doku­men­ty na służbowy adres mailowy.

Nie ma już możli­woś­ci przesła­nia wniosku do pod­pisu drogą mailową. Po zakończe­niu całego pro­ce­su wery­fikacji a następ­nie akcep­tacji władz, podpisane doku­men­ty otrzy­ma­ją Państ­wo z adresu “UMED-Process­Portal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wyma­gane załączyć do wniosku w OSF, a następ­nie wysłać wniosek do NCN zgod­nie z Pro­ce­durą składa­nia wniosku do NCN dostęp­ną w doku­men­tacji konkur­sowej .

 

Pro­ce­dowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z sys­te­mu OSF porozu­mie­nie o współpra­cy należy pro­ce­dować Aplikacji Pro­ce­sowej AP12.05 Obieg umowy.

 1. w for­mu­la­rzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”
  Po uru­chomie­niu wniosku należy wypełnić wszys­tkie pola oznac­zone gwiazd­ką:
 2. W sekcji Dane do umowy w polu jed­nos­t­ki mery­to­rycznej należy wybrać Cen­trum Wspar­cia Nau­ki w przy­pad­ku pro­jek­tów OPUS bez LAP, SONATA, PRELUDIUM BIS, nato­mi­ast w przy­pad­ku pro­jek­tów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych


 3. W dal­szej częś­ci for­mu­la­rza należy uzu­pełnić daty zawar­cia porozu­mienia (moż­na wskazać umowa na czas nieokreślony)
 4. W polu „czy umowa rodzi kosz­ty” należy wybrać TAK oraz w polu wartość umowy wpisać „1”, wów­czas umowa zostanie przekazana do pod­pisu do Kwest­o­ra
 5. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezen­tan­ta Rek­tor, a następ­nie osobę pod­pisu­jącą w imie­niu Rek­to­ra — Prorek­tor prof. Lucynę Woź­ni­ak
 6. W sekcji Pro­jekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozu­mienia.
 7. W dal­szej częś­ci for­mu­la­rza należy uzu­pełnić strony w umowie, wybrać rodza­je pod­pisu (wybór pod­pisów elek­tron­icznych znacznie przyspiesza czas pod­pisa­nia umowy) oraz wpisać adres e‑mail, na który należy wysłać Stron­ie umowę do pod­pisu. Jeżeli chcielibyś­cie Państ­wo sami pośred­niczyć w przesła­niu do Strony pod­pisanego przez reprezen­tan­tów UMED porozu­mienia, moż­na wpisać włas­ny adres służbowy.

 

Har­mono­gram wewnętrzny:

23.11.2021
dead­line na rozpoczę­cie pro­ce­dowa­nia porozu­mienia o współpra­cy dla pro­jek­tów real­i­zowanych w grupie pod­miotów w aplikacji AP12.05. Porozu­mie­nie jest pro­ce­dowane przez Kierown­i­ka Pro­jek­tu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbęd­ny na przepro­ce­sowanie doku­men­tu wynosi 7 dni.

30.11.2021
dead­line na zakończe­nie pro­ce­dowa­nia porozu­mień.

30.11.2021
dead­line na zgłosze­nie pro­jek­tu w aplikacji AP10. Jest to równoz­naczne ze złoże­niem wniosku w wer­sji roboczej.

07.12.2021
dead­line na załącze­nie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wer­sji ostate­cznej w aplikacji AP10.

08.12 — 14.12.2021
etapy admin­is­tra­cyjne związane z pro­ce­dowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akcep­tac­ja Przełożonego, wery­fikac­ja ksiegowoś­ci, pod­pisy władz).

15.12.2021, o g. 16:00
dead­line na złoże­nie wniosku w sys­temie OSF.

Zwracamy się z prośbą o dotrzy­manie wskazanych powyżej ter­minów. Przekrocze­nie ww. har­mono­gra­mu jest obar­c­zone ryzykiem niezłoże­nia wniosku w ter­minie wskazanym przez NCN.

Dla osób, które chci­ały­by się wspomóc przy składa­niu wniosku szkole­ni­a­mi z obslu­gi Aplikacji AP10 – Pro­jek­ty badaw­c­zo-naukowe, przewidu­je­my szkole­nia z zakre­su pro­ce­su Przy­go­towanie pro­jek­tu, którego pier­wszym ele­mentem jest właśnie Zgłosze­nie Pro­jek­tu. O ter­mi­nach zostaną Państ­wo poin­for­mowani w odręb­nym komu­nika­cie.

Mate­ri­ały do pobra­nia:

 1. Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku
 2. Wzór Porozu­mienia o współpra­cy na rzecz real­iza­cji wnioskowanego pro­jek­tu badaw­czego

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 • Opublikowano: 29 października 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP