Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 i POLONEZ BIS 1


Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum Nauki informuje, że dnia 15 września 2021 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili 4 konkursy: OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS

 1. OPUS 22 – dla naukowców niezależnie od etapu kariery
  pełna dokumentacja konkursowa

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych, / wniosek OPUS
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Osoby zainteresowane projektami w ramach konkursu OPUS – LAP proszone są o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Szczegółowe warunki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

 

 1. SONATA 17 – dla naukowców niezależnie od etapu kariery
  pełna dokumentacja konkursowa

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł.

Szczegółowe warunki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

 

 1. PRELUDIUM BIS 3 – wsparcie doktorantów
  pełna dokumentacja konkursowa

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 3 mogą się ubiegać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego i kosztów pośrednich. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu POLONEZ BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Szczegółowe warunki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

 

 1. POLONEZ BIS 1 – wszechstronny program dla zagranicznych naukowców
  pełna dokumentacja konkursowa

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. – Zachęcamy wszystkich naukowców, którzy mają doskonały pomysł, by wzięli udział w konkursie i zrealizowali swoje badania w Polsce. To szansa na rozwój zawodowy, niezależność finansową i stworzenie własnego zespołu – mówi Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Szczegółowe warunki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

Strona Polonez BIS

Osoby zainteresowane projektami w ramach konkursu POLONEZ BIS  proszone są o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 15 września do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. Wewnętrzny harmonogram znajduje się poniżej.

Instrukcje przygotowania wniosków do NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

 

Dodatkowe pomocne informacje:

 1. Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:
  koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
  pozostałe koszty pośrednie w wysokości 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 1. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, (agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl). Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 3. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 4. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:/UMEDLodz/SkrytkaESP
 1. W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, koszt ubezpieczenia OC dla eksperymentu medycznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośrednich i może być poniesiony wyłącznie z kosztów pośrednich projektu. (Źródło: Załącznik do uchwały Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r.) Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieruchomości informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł umowę generalną w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Rozporządzeniem. Umowa dotyczy eksperymentów prowadzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

 

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

  następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN). Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer Instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.
 3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN, otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu „UMED-ProcessPortal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej .

 

Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z systemu OSF porozumienie o współpracy należy procedować Aplikacji Procesowej AP12.05 Obieg umowy.

 1. w formularzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”
  Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:
 2. W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektów OPUS bez LAP, SONATA, PRELUDIUM BIS, natomiast w przypadku projektów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dział Projektów Międzynarodowych


 3. W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony)
 4. W polu „czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu wartość umowy wpisać „1”, wówczas umowa zostanie przekazana do podpisu do Kwestora
 5. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak
 6. W sekcji Projekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozumienia.
 7. W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (wybór podpisów elektronicznych znacznie przyspiesza czas podpisania umowy) oraz wpisać adres e-mail, na który należy wysłać Stronie umowę do podpisu. Jeżeli chcielibyście Państwo sami pośredniczyć w przesłaniu do Strony podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia, można wpisać własny adres służbowy.

 

Harmonogram wewnętrzny:

23.11.2021
deadline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów realizowanych w grupie podmiotów w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni.

30.11.2021
deadline na zakończenie procedowania porozumień.

30.11.2021
deadline na zgłoszenie projektu w aplikacji AP10. Jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku w wersji roboczej.

07.12.2021
deadline na załączenie do wcześniejszego zgłoszenia, wniosku w wersji ostatecznej w aplikacji AP10.

08.12 – 14.12.2021
etapy administracyjne związane z procedowaniem wniosku w aplikacji AP10 (akceptacja Przełożonego, weryfikacja ksiegowości, podpisy władz).

15.12.2021, o g. 16:00
deadline na złożenie wniosku w systemie OSF.

Zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych powyżej terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

Dla osób, które chciałyby się wspomóc przy składaniu wniosku szkoleniami z obslugi Aplikacji AP10 – Projekty badawczo-naukowe, przewidujemy szkolenia z zakresu procesu Przygotowanie projektu, którego pierwszym elementem jest właśnie Zgłoszenie Projektu. O terminach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Materiały do pobrania:

 1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku
 2. Wzór Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego

Centrum Wsparcia Nauki

 • Opublikowano: 29 października 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP