Aktualności

Horyzont Europa – ogłoszone konkursy!


Hory­zont Europa (2021–2027) to ambit­ny pro­gram w zakre­sie badań naukowych i innowacji, który zastąpi pro­gram Hory­zont 2020. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. 2 lutego 2021 r. Komis­ja Europe­js­ka wraz z prezy­dencją por­tu­gal­ską dokon­ały sym­bol­icznego otwar­cia nowego pro­gra­mu.

Na kwotę tę skła­da się m.in. 5,4 mld euro (w cenach bieżą­cych) z instru­men­tu NextGen­er­a­tionEU, przez­nac­zone na przyspiesze­nie odbu­dowy Unii i popraw­ie­nie jej odpornoś­ci na przyszłe kryzysy, a także dodatkowe 4,5 mld euro (w cenach bieżą­cych). Stanowi to wzrost o 30 proc. w sto­sunku do kończącego się pro­gra­mu Hory­zont 2020 (porów­nanie pro­gra­mu HEU z pro­gramem H2020 dla UE-27, w cenach stałych) i spraw­ia, że Hory­zont Europa będzie najbardziej ambit­nym pro­gramem w zakre­sie badań naukowych i innowacji w his­torii UE.

W pro­gramie Hory­zont Europa (2021–2027) najwięk­sza część budże­tu przyp­isana została drugiemu filarowi pro­gra­mu oraz zdefin­iowanym w nim klas­trom. W ramach poszczegól­nych klas­trów wkrótce ogłos­zone zostały konkursy, w których między­nar­o­dowe kon­sor­c­ja będą składać wnios­ki do tem­atów określonych przez Komisję Europe­jską w Pro­gra­mach Pra­cy.

Szczegól­nie zachę­camy do zapoz­na­nia się ze tem­ata­mi konkursów w klas­trze (pdf po kliknię­ciu w link):

Więcej szczegółowych infor­ma­cji zna­jdą państ­wo na por­talu Komisji Europe­jskiej, w zakład­ce Work pro­gramme & call doc­u­ments.

Serdecznie zaprasza­my wszys­tkie oso­by, które planu­ją złożyć wniosek do pro­gra­mu Hory­zont Europa zarówno w Klas­trze Zdrowie, jak i w innych Klas­tra­ch do kon­tak­tu z Dzi­ałem Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych UMED.

  • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP