Aktualności

Tydzień z Klastrami: klaster 1 — Zdrowie: 30 maja 2022


Szanowni Państ­wo,

w ramach wiosen­nego cyk­lu wydarzeń pod wspól­nym tytułem „„Tydzień z Klas­tra­mi w pro­gramie Hory­zont Europa”” mamy przy­jem­ność zaprosić Państ­wa na webi­na­ri­um doty­czące Klas­tra 1 Zdrowie. Spotkanie on-line odbędzie się w poniedzi­ałek,  30 maja w godz. 10:00 – 13:15. W trak­cie spotka­nia przed­staw­imy Państ­wu mis­ję Rak oraz Inic­jaty­wę na rzecz Innowacji w Dziedzinie Zdrowia (IHI).

Szczegółowe infor­ma­c­je, wstęp­na agen­da i rejes­trac­ja tutaj.

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP