Aktualności

HORYZONT EUROPA – KLASTER 5: Klimat, Energia i Mobilność


Klaster 5 w ramach pro­gra­mu Hory­zont Europa to część pro­gra­mu poświę­cona badan­iom i innowacjom związanym z kli­matem, zuży­ciem energii oraz roz­wo­jem eko­log­icznego trans­portu. Jest to gałąź szczegól­nie waż­na ze wzglę­du na cele eko­log­iczne wyz­nac­zone dla Unii Europe­jskiej, przede wszys­tkim uzyska­nia neu­tral­noś­ci kli­maty­cznej do 2050r.

Klaster Kli­mat, Ener­gia i Mobil­ność ma 6 kierunk­ów:
Kierunek 1 – nau­ka o kli­ma­cie
Sku­pia się na 9 tem­at­ach: Poprawa rozu­mienia stru­mieni gazów cieplar­ni­anych i sił radi­a­cyjnych, wlicza­jąc tech­nolo­gie usuwa­nia dwut­lenku węgla (8mln Euro na pro­jekt), Mod­e­lowanie roli gospo­dar­ki obiegowej dla łagodzenia zmi­an kli­matu, Maksy­mal­iza­c­ja wpły­wu i syn­ergii europe­js­kich innowacji i badań kli­maty­cznych (5mln Euro na pro­jekt), Wzmoc­niona i zin­te­growana oce­na w dąże­niu do osiąg­nię­cia glob­al­nych celów kli­maty­cznych (5mln Euro na pro­jekt), Lep­sze zrozu­mie­nie inter­akcji między wpły­wem i ryzykiem związanym ze zmi­ana­mi kli­maty­czny­mi; łagodze­nie skutków i adap­tac­ja, Wspieranie i standaryza­c­ja usług kli­maty­cznych (9mln na pro­jekt), Ulep­szone metody eko­nom­iczne dla pode­j­mowa­nia decyzji w zakre­sie poli­ty­ki kli­maty­cznej I środowiskowej, Restorac­ja nat­u­ral­nych terenów podmokłych, tor­fowisk i obszarów zale­wowych jako strate­gia szy­b­kich korzyś­ci łagodzą­cych: ścież­ki, kom­pro­misy i współko­rzyś­ci (6–7mln na pro­jekt), Wpływ gospo­dar­ki leśnej na dzi­ała­nia kli­maty­czne: ścież­ki, kom­pro­misy i współko­rzyś­ci (6mln na pro­jekt).
Zgłoszenia wszys­t­kich pro­jek­tów dla tego kierunku zamyka­ją się 14 wrześ­nia b.r.

Kierunek 2 – Przekro­jowe rozwiąza­nia
Sku­pia się na 16 różnorod­nych tem­at­ach. 5 doty­czy tech­no­log­icznych rozwiązań dla redukcji iloś­ci gazów cieplar­ni­anych I neu­tral­noś­ci kli­maty­cznej, crackingu metanu oraz wyłapy­wa­nia węgla z atmos­fery (budże­ty: 2–3mln Euro). 7 tem­atów związane jest z roz­wo­jem tech­nologii pro­dukcji i recyk­lingiem baterii, we współpra­cy z prze­mysłem (od 3 do 10mln na pro­jekt). Pon­ad­to 3 tem­aty doty­czą tem­atów społecznych, związanych ze spraw­iedli­wą trans­for­ma­cją, a 1 jest dedykowany Kra­jowym Punk­tom Kon­tak­towym (3,5mln)
Zgłosze­nie wszys­t­kich pro­jek­tów dla tego kierunku zamyka­ją się 19 październi­ka b.r.

Kierunek 3 – Zaopa­trze­nie w energię
Sku­pia się na 19 tem­at­ach. 4 z nich mają ter­miny do 19 październi­ka: Ustanowie­nie pod­stawy dla demon­stracji w cza­sie rzeczy­wistym demon­stra­to­ra wielostron­nego, wieloter­mi­nalowego sys­te­mu HVDC wielu dostaw­ców z możli­woś­cią tworzenia sieci (1mln Euro na pro­jekt), Stworze­nie pod­staw dla wspól­nej europe­jskiej przestrzeni danych ener­gety­cznych (8mln Euro na pro­jekt), Prze­jś­cie na Czys­tą Energię, Wspól­no­ta inter­op­er­a­cyjnoś­ci (5mln). Pozostałe obec­nie uruchami­ane pro­jek­ty mogą być zgłaszane do 5 sty­cz­nia 2022, doty­czą rozwiązań dla sieci dostar­cza­nia I zapew­ni­a­nia energii energii, jej sprawnoś­ci i zrównoważonego roz­wo­ju (budże­ty od 4 do 15mln Euro na pro­jekt).

Kierunek 4 – Zapotrze­bowanie na energię
Sku­pia się na 5 tem­at­ach doty­czą­cych redukcji zapotrze­bowa­nia oraz opty­mal­iza­cji zuży­cia energii w budown­ictwie oraz w prze­myśle (budże­ty od 3 do 14mln Euro na pro­jekt). Zgłoszenia trwa­ją do 19 październi­ka b.r.
Zgłoszenia do kole­jnych 3 pro­jek­tów w ramach tego kierunku, sku­pi­a­ją­cych się na zrównoważonym budown­ictwie, uru­chomią się 2 wrześ­nia b.r. i będą trwać do 25 sty­cz­nia 2022 r.

Kierunek 5 – Czyste I konkuren­cyjne rozwiąza­nia dla wszys­t­kich środ­ków trans­portu
Sku­pia się na 17 tem­at­ach doty­czą­cych mobil­noś­ci w różnych jej aspek­tach. 2 pro­jek­ty doty­czą unowocześ­ni­a­nia i redukcji emisji przez lot­nict­wo (budże­ty 3–6 mln na pro­jekt), 8 pro­jek­tów w part­nerst­wie z ZEWT doty­czy niskoemisyjnego i bezemisyjnego napędza­nia i unowocześ­ni­a­nia żeglu­gi (budże­ty od 500.000 do 15mln na pro­jekt), 7 pro­jek­tów doty­czy nato­mi­ast redukcji emisji i elek­try­fikacji trans­portu lądowego (budże­ty 1,5 do 15mln na pro­jekt).
Zgłoszenia do wszys­t­kich pro­jek­tów trwa­ją do 14 wrześ­nia b.r.

Kierunek 6 – Trans­port I usłu­gi Inteligent­nej Mobil­noś­ci
Sku­pia się na 13 tem­at­ach, doty­czą­cych trans­portu I usług z nimi związanych, obe­j­mu­ją­cych takie tem­aty jak mobil­ność opar­ta na współpra­cy, połąc­zona i zau­tomaty­zowana, bez­piecz­na automatyza­c­ja, nowe metody dostaw tzw. Ostat­niej mili czy zrównoważona infra­struk­tu­ra (budże­ty od 3 do 15mln na pro­jekt).
Zgłoszenia do wszys­t­kich pro­jek­tów trwa­ją do 19 październi­ka b.r.

Klaster Kli­mat, Ener­gia i Mobil­ność wpisu­je się w dzi­ała­nia pode­j­mowane przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w ramach strate­gii EcoUmed — m.in. ter­mo­mod­ern­iza­cji i dąże­nia do pasy­wnoś­ci ener­gety­cznej budynków uczel­ni, roz­wo­ju przy­jaznej mobil­noś­ci na kam­pusie uczel­ni, opty­mal­iza­cji gospo­dar­ki odpad­owej i ściekowej oraz cyfryza­cji pro­ce­dur. Te i inne dzi­ała­nia, pode­j­mowane zarówno na poziomie Uczel­ni, jak i rekomen­dowane stu­den­tom i pra­cown­ikom, to częś­ci wiz­ji eko­log­icznej uczel­ni, dba­jącej o środowisko i zdrowie mieszkańców wojew­ództ­wa.

  • Opublikowano: 8 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP