Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydział Farmaceutyczny

Wydzi­ałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakoś­ci Ksz­tałce­nia na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym UM w Łodzi
Prze­wod­niczą­ca – dr hab. n. farm. Iwona Głowac­ka

Far­ma­c­ja:
Wiceprze­wod­niczą­ca – dr hab. n. farm. Izabela Grze­gor­czyk-Karo­lak
dr n. farm. Michał Klim­czak
dr hab. n. farm. Mag­dale­na Jasińs­ka-Stroschein
Amelia Bara­nows­ka – stu­den­t­ka

Anal­i­ty­ka medy­cz­na:
Wiceprze­wod­niczą­cy – prof. dr hab. n. farm. Marek Mirows­ki
dr n. farm. Mar­ta Żebrows­ka-Nawroc­ka
dr n. med. Joan­na Stragierow­icz
Jare­ma Wód­ka – stu­dent

Kos­me­tolo­gia:
Wiceprze­wod­niczą­ca – dr hab. n. farm. Anna Sobańs­ka
dr hab. n. farm. prof. uczel­ni Urszu­la Kali­nows­ka-Lis
dr n. chem. Pauli­na Mucha
Olga Jaros – stu­den­t­ka
mgr Maria Pod­sied­lik – dok­toran­t­ka

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP