Aktualności

Międzynarodowe spotkanie COST na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Wyzwa­nia i możli­woś­ci refun­dacji przestrze­ga­nia zale­ceń lekars­kich w kra­jach Europy Środ­kowo-Wschod­niej – między­nar­o­dowe spotkanie COST na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi

W dni­ach 16–17 wrześ­nia 2021 na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi odbyło się między­nar­o­dowe spotkanie pod prze­wod­nictwem ENABLE COST ACTION (Euro­pean Net­work to Advance Best prac­tices & tech­noL­o­gy on med­ica­tion adher­encE — CA19132). Akc­ja ta jest plat­for­mą współpra­cy ekspertów europe­js­kich zaj­mu­ją­cych się bada­ni­a­mi nad przestrze­ganiem zale­ceń ter­apeu­ty­cznych.

ENABLE ma na celu:
(1) pod­nosze­nie świado­moś­ci na tem­at rozwiązań tech­no­log­icznych popraw­ia­ją­cych przestrze­ganie zale­ceń,
(2) wspieranie i posz­erzanie wiedzy inter­dyscy­pli­narnej na tem­at przestrze­ga­nia zale­ceń lekars­kich na poziomie pac­jen­ta, leczenia i sys­te­mu,
(3) przyspiesze­nie przełoże­nia tej wiedzy na przy­datne zas­tosowa­nia klin­iczne
(4) współpracę w kierunku eko­nom­icznie opła­cal­nego wdroże­nia tech­nologii zwięk­sza­jącej przestrze­ganie zale­ceń ter­apii w europe­js­kich sys­temach opie­ki zdrowot­nej.

Nieprzestrze­ganie zale­ceń przez pac­jen­ta jest jed­nym z głównych prob­lemów, z jaki­mi bory­ka się współczes­na medy­cy­na w XXI wieku. Dlat­ego ist­nieje pil­na potrze­ba wdroże­nia inter­wencji poma­ga­ją­cych pac­jen­tom w bardziej sys­tem­aty­cznej real­iza­cji leczenia. Refun­dac­ja tych inter­wencji jest prak­ty­cznym prob­le­mem, z którym do tej pory tylko kil­ka kra­jów zaczęło się zma­gać. Celem obrad jest umożli­wie­nie inter­akcji między part­nera­mi ENABLE, ułatwie­nie budowa­nia potenc­jału i sty­mu­lowanie roz­wo­ju w zakre­sie możli­woś­ci refun­dacji przestrze­ga­nia zale­ceń lekars­kich w kra­jach Europy Środ­kowo-Wschod­niej. Spotkanie, zor­ga­ni­zowane przez prof. Prze­mysława Kar­dasa i jego współpra­cown­ików z Cen­trum Badań nad Przestrze­ganiem Zale­ceń Ter­apeu­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  oraz Dzi­ał Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych, posłużyło również jako unikalne forum wymi­any pomysłów na przyszłe dzi­ała­nia w ramach pro­jek­tów między­nar­o­dowych. Wydarze­nie odbyło się w for­mule hybry­dowej wraz z trans­misją na żywo i zgro­madz­iło przed­staw­icieli z 13 kra­jów. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z mini galer­ią zdjęć z wydarzenia.

 

 

 

  • Opublikowano: 22 września 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP