Aktualności

Nagroda specjalna Rektora dla młodego nauczyciela akademickiego


Szanowni Państ­wo,

Infor­mu­je­my o możli­woś­ci składa­nia wniosków o przyz­nanie nagrody spec­jal­nej dla młodego nauczy­ciela aka­demick­iego za pracę ory­gi­nal­ną opub­likowaną w 2023 roku. Tryb oraz warun­ki ubie­ga­nia się o tę nagrodę określa Zarządze­nie nr 135/2020 z dnia 22 grud­nia 2020 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 123/2019 z dnia 23 grud­nia 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie ustanowienia nagrody spec­jal­nej Rek­to­ra dla młodego nauczy­ciela aka­demick­iego za wybitne osiąg­nię­cie w postaci pub­likacji ory­gi­nal­nej oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego.

 

  1. Za wybitne osiąg­nię­cie uzna­je się pracę ory­gi­nal­ną, która:

1)      została opub­likowana w cza­sopiśmie, którego punk­tac­ja wynosi co najm­niej 140 według wykazu cza­sop­ism naukowych, który został opub­likowany w załączniku do komu­nikatu min­is­tra właś­ci­wego ds. nau­ki w spraw­ie wykazu cza­sop­ism naukowych i recen­zowanych mate­ri­ałów z kon­fer­encji między­nar­o­dowych – obow­iązu­jącego na dzień składa­nia wniosku, przy czym zgłos­zony do nagrody młody naukowiec musi być pier­wszym autorem;

2)      była wyko­nana w całoś­ci w Uni­w­er­syte­cie lub we współpra­cy z inną insty­tucją naukową, ale z domin­u­jącą rolą jed­nos­t­ki Uni­w­er­syte­tu, co oznacza, że zarówno pier­wszy, jak i ostat­ni autor kore­spon­den­cyjny są pra­cown­ika­mi Uni­w­er­syte­tu.

  1. Do pra­cy ory­gi­nal­nej nie zal­icza się pub­likacji z dwoma lub więk­szą liczbą równorzęd­nych pier­wszych autorów.

 

Wniosek o przyz­nanie nagrody spec­jal­nej dla młodego nauczy­ciela aka­demick­iego, przy­go­towany zgod­nie z załącznikiem do zarządzenia, wraz z kopią pub­likacji ory­gi­nal­niej należy składać do 31 sty­cz­nia każdego roku do Cen­trum Wspar­cia Nau­ki (e‑mail: nauka.cwn@umed.lodz.pl). Wniosek może być przesłany w postaci skanu z pod­pisem odręcznym albo pod­pisany elek­tron­icznie.

 

W razie ewen­tu­al­nych pytań prosimy o kon­takt z Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

Mgr Joan­na Wło­dar­czyk tel. 506 209 336

nauka.cwn@umed.lodz.pl

W treś­ci wiado­moś­ci proszę wpisać „nagro­da spec­jal­na – imię i nazwisko”

 

Załączni­ki:

  1. Zarządze­nie nr 1/2024 z dnia 8 sty­cz­nia 2024 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zmi­any zarządzenia nr 123/2019 z dnia 23 grud­nia 2019 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie ustanowienia nagrody spec­jal­nej Rek­to­ra dla młodego nauczy­ciela aka­demick­iego za wybitne osiąg­nię­cie w postaci pub­likacji ory­gi­nal­nej oraz wprowadzenia tek­stu jed­no­litego.
  2. WNIOSEK o przyz­nanie nagrody spec­jal­nej dla młodego nauczy­ciela aka­demick­iego za pracę ory­gi­nal­ną
  • Opublikowano: 10 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP