Aktualności

Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu – weź udział w konferencji


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi łączy siły z Uni­w­er­sytetem Łódzkim by jeszcze lep­iej dzielić się wiedzą ze społeczeńst­wem. Z okazji Dnia Nau­ki Pol­skiej zaprasza­my łódzką społeczność aka­demicką na kon­fer­encję, która ma na celu pokazanie zalet i konkret­nych przykładów współpra­cy między ośrod­ka­mi naukowy­mi a insty­tuc­ja­mi z otoczenia nau­ki. Wśród prele­gen­tów i zapros­zonych goś­ci nie zabraknie naukow­ców reprezen­tu­ją­cych łódzkie uczel­nie, przed­staw­icieli insty­tucji kul­tu­ry, których zadaniem jest pop­u­laryza­c­ja nau­ki, firm współpracu­ją­cych z uczel­ni­a­mi, jak również granto­daw­ców. Kon­fer­enc­ja odby­wa się z udzi­ałem Prof. Agniesz­ki Kur­czewskiej, Prorek­tor ds. współprac z otocze­niem Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, oraz Prof. Lucyny Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. roz­wo­ju nau­ki i współpra­cy między­nar­o­dowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a goś­ciem spec­jal­nym będzie Szy­mon Bujal­s­ki – „Dzi­en­nikarz dla kli­matu”, pop­u­laryza­tor nau­ki.

Data: 21–22 lutego 2024 r.

Miejsce: Cen­trum Nau­ki i Tech­ni­ki EC1, ul. Tar­gowa 1/3

Współpra­ca oraz sze­roko rozu­mi­ane sieciowanie sta­ją się kluc­zowy­mi czyn­nika­mi wpły­wa­ją­cy­mi nie tylko na rozwój insty­tucji, ale również na jej otocze­nie zewnętrzne. Odkry­wamy, że korzyś­ci płynące z akty­wnoś­ci w sieci są znacznie więk­sze niż te, które może­my osiągnąć dzi­ała­jąc indy­wid­u­al­nie. Poprzez efekt syn­ergii, uzysku­je­my nie tylko korzyś­ci finan­sowe, lecz przede wszys­tkim społeczne.

Pier­wszy dzień kon­fer­encji „Nau­ka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpły­wu” to przede wszys­tkim prelekc­je i pan­ele dyskusyjne, pod­czas których skupimy się na zagad­nieni­ach:

  • Efek­ty­w­na współpra­ca insty­tucjon­al­na: jak skutecznie współpra­cow­ać, budować relac­je i wyko­rzysty­wać potenc­jał wspól­nego dzi­ała­nia?
  • Net­work­ing aka­demic­ki: jak skutecznie naw­iązy­wać relac­je w dynam­icznym świecie nau­ki, dzieląc się wiedzą i doświad­cze­niem?
  • Komu­nikac­ja z otocze­niem zewnętrznym: jak efek­ty­wnie komu­nikować się z otocze­niem zewnętrznym, przekłada­jąc wyni­ki badań naukowych na język zrozu­mi­ały dla społeczeńst­wa?
  • Nau­ka dla społeczeńst­wa : jak osią­gać więk­szy wpływ społeczno-gospo­dar­czy wyników badań naukowych?

Pod­czas drugiego dnia zaplanowal­iśmy nato­mi­ast część prak­ty­czną –  mini­warsz­taty i spotka­nia z eksper­ta­mi. 

Dołącz do nas, aby wspól­nie eksplorować potenc­jał współpra­cy, budować sieci kon­tak­tów i kre­ować społeczny wpływ nau­ki!

Pro­gram wydarzenia oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny dostęp­ne są na stron­ie:

NAUKA ŁĄCZY SIŁY: SIECIOWANIE DLA SPOŁECZNEGO WPŁYWU – 21–22 lutego 2024 r.

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 1 lutego 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP