Aktualności

POLONEZ BIS — już niebawem pierwszy konkurs


Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki opub­likowało właśnie prze­wod­nik dla wniosko­daw­cóww pro­gramie POLONEZ BIS. Dla naukow­ców i insty­tucji zain­tere­sowanych udzi­ałem w konkur­sie pow­stała także spec­jal­na wyszuki­war­ka – POLONEZ BIS Part­ner Search Tool, która ułatwi im naw­iązanie bezpośred­niego kon­tak­tu. Pier­wszy konkurs zostanie otwarty już 15 wrześ­nia.

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszech­stron­nym pro­gramem inte­gru­ją­cym bada­nia, staże w insty­tuc­jach poza­aka­demic­kich oraz szkole­nia rozwi­ja­jące kom­pe­tenc­je miękkie. W trzech nab­o­rach zrekru­towanych zostanie 120 doświad­c­zonych zagranicznych naukow­ców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Pol­s­ki, aby prowadz­ić swo­je bada­nia w insty­tuc­jach pub­licznych i pry­wat­nych. Pro­gram uzu­pełni cykl atrak­cyjnych szkoleń oraz współpra­ca ze star­tu­pa­mi i orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi. Naukow­cy zak­wal­i­fikowani w konkur­sie mogą liczyć na atrak­cyjne warun­ki zatrud­nienia – wyna­grodze­nie w wysokoś­ci 53,5 tys. euro rocznie i grant badaw­czy do 100 tys. euro. 

Wnios­ki w pro­gramie POLONEZ BIS mogą składać naukow­cy, którzy mają dok­torat lub przy­na­jm­niej cztero­let­nie peł­noeta­towe doświad­cze­nie badaw­cze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkur­su przy­na­jm­niej dwa lata mieszkali, i pra­cow­ali poza Pol­ską. Wybór tem­atu i dyscy­pliny naukowej należy do kandy­datów, którzy złożą zgłoszenia wspól­nie z insty­tuc­ja­mi przyj­mu­ją­cy­mi w Polsce – swoi­mi przyszły­mi pra­co­daw­ca­mi.

POLONEZ BIS jest współ­fi­nan­sowany przez Komisję Europe­jską i Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki w ramach grantu Marie Skłodows­ka-Curie COFUND. Pier­wszy nabór wniosków rozpocznie się 15 wrześ­nia i potr­wa do 15 grud­nia. Kole­jne konkursy rozpoczną się w mar­cu i wrześniu 2022.

Z myślą o naukow­cach i insty­tuc­jach, szuka­ją­cych odpowied­nich part­nerów, NCN uru­chomiło także wyszuki­warkę POLONEZ BIS Part­ner Search Tool. Pro­file mogą w niej założyć naukow­cy chcą­cy przy­jechać do Pol­s­ki, potenc­jalne insty­tuc­je przyj­mu­jące oraz insty­tuc­je zain­tere­sowane zaprosze­niem naukow­ców na krótkie staże. Zare­je­strowani użytkown­i­cy wypeł­ni­a­ją następ­nie anki­etę, która będzie widocz­na w otwartej częś­ci bazy: https://polonezbis.eu/en/partner-search-tool/.

  • Opublikowano: 7 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP