Projekty strukturalne

Strona główna » Projekty » Projekty strukturalne » Projekty strukturalne – dla pracownika

Projekty strukturalne — dla pracownika

LpTYTUŁDZIAŁANIEOKRES REALIZACJIWARTOŚĆ PROJEKTU WARTOŚĆ DOFINANSOWANAJEDNOSTKA REALIZUJĄCAKIEROWNIK PROJEKTUCEL GŁÓWNY
1Nowe cza­sy, nowe kom­pe­tenc­je – unika­towy pro­gram ksz­tałce­nia pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dla pielęg­niarek i położnych w odpowiedzi na potrze­by epi­demi­o­log­iczno-demograficzne5.4 POWER1.03.2016 – 31.12.20181995579.61681874.48Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­waProf. Ewa BorowiakCelem głównym pro­jek­tu jest pod­niesie­nie i dos­tosowanie kom­pe­tencji i umiejęt­noś­ci pielęg­niarek i położnych w zakre­sie potrzeb epi­demi­o­log­icznych i demograficznych kra­ju poprzez przeprowadze­nie kursów kwal­i­fika­cyjnych i spec­jal­isty­cznych w odpowiedzi na potrze­by społeczeńst­wa.

http://opip-kursy.umed.pl/
2Ready to Teach! Innowa­cyjny Pro­gram Roz­wo­ju Kadry Dydak­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.3.4 POWER01.09.2017 — 30.06.2019r887 592.00 zł860964.23Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzimgr Jarosław Horodec­kiCel główny pro­jek­tu to pod­niesie­nie kom­pe­tencji pra­cown­ików dydak­ty­cznych poprzez stworze­nie ogólnouczelnianego,zintegrowanego sys­te­mu roz­wo­ju kom­pe­tencji dydak­ty­cznych kadry Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na rzecz 356os.(254K/102M) w okre­sie do 30.06.2019r. 
3“Oper­ac­ja-Inte­grac­ja!  Zin­te­growany Pro­gram Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi3.5 POWER01.01.2018 ‑31.12.202111 965 953,98 11 606 975,33Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodziprof. Tomasz Kost­kaCelem głównym pro­jek­tu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji studentów,nauczycieli aka­demic­kich, pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych i kadry zarządza­jącej UM w Łodzi poprzez wdroże­nie zmi­an orga­ni­za­cyjnych oraz stworze­nie Zin­te­growanego Pro­gra­mu Uczel­ni dos­tosowanego do potrzeb społeczno-gospo­dar­czego w zakre­sie zarządza­nia pro­ce­sem ksz­tałce­nia na poziomie wyższym oraz proce­sa­mi wsparcia,w tym roz­wo­ju kom­pe­tencji pra­cown­ików i stu­den­tów UM w Łodzi na rzecz 1139os.(826K/313M) w okre­sie do 31.12.2021r.
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP