Aktualności

Przewodnik dla autorów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W naw­iąza­niu do wyróżnienia HR Excel­lence in Research pra­cown­i­cy Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego (CIB) stworzyli prze­wod­nik dla autorów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pod tytułem „Pub­likowanie. Porad­nik dobrych prak­tyk”. Jako że sprawa recepcji Porad­ni­ka jest niezwyk­le waż­na, stwor­zono anki­etę, która miała sprawdz­ić, jak pra­cown­i­cy UMED‑u odbier­a­ją tę pub­likację.

Krótkie badanie przeprowad­zono za pomocą narzędzia Microsoft Forms, wzięły w nim udzi­ał 73 oso­by. Ogól­ny odbiór Porad­ni­ka jest bard­zo dobry, pra­cown­i­cy naukowi chwalą pomysł jego pow­sta­nia i doce­ni­a­ją zawarte w nim infor­ma­c­je doty­czące afil­i­acji i licencji czy też związane z przy­go­towaniem swo­jego tek­stu do pub­likacji i wyszuki­waniem odpowied­nich  źródeł.

Porad­nik publikowania_oprac. anki­et

  • Opublikowano: 12 października 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP