Aktualności

UM magazyn 4/2021


Odd­a­je­my w Państ­wa ręce pier­wszy w roku aka­demickim 2021/2022 numer „UM mag­a­zynu”.

Zaprasza­my do pod­sumowa­nia dwóch ważnych pro­jek­tów — HR Excel­lence in Research oraz ePAP@UMED.

Gorą­co pole­camy nowy cykl Biu­ra Kadr — Trudne roz­mowy z pra­cown­ikiem. Pier­wszy tekst przed­staw­ia mod­el przekazy­wa­nia pra­cown­ikowi jas­nego komu­nikatu – Mod­el Infor­ma­cji Zwrot­nej SPINKA.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z pod­sumowaniem znakomitego sezonu sportowego naszego nieza­stą­pi­onego Klubu Uczel­ni­anego AZS UMED Łódź.

Życzymy przy­jem­nej lek­tu­ry!

  • Opublikowano: 21 października 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP