Aktualności

UMed na Inauguracji IX Łódzkich Senioraliów


13 maja na Rynku Głównym Man­u­fak­tu­ry rozpoczęła się IX edy­c­ja Łódz­kich Senio­ral­iów. Celem trwa­ją­cych blisko dwa tygod­nie wydarzeń jest pro­moc­ja akty­wnego, pod każdym wzglę­dem, życia w grupie osób 60+, inspirowanie Seniorów do pode­j­mowa­nia nowych akty­wnoś­ci oraz wskazanie możli­woś­ci rozwi­ja­nia swoich pasji i zain­tere­sowań.

W inau­gu­racji tegorocznego wydarzenia akty­wnie uczest­niczyli stu­den­ci Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, w tym:

  • SKN przy Zakładzie Położnict­wa Prak­ty­cznego oraz SKN Zakład Pielęg­niarst­wa Wieku Roz­wo­jowego i Pro­mocji Zdrowia z udzi­ałem Sto­warzyszenia Łódz­ki Klub Ama­zon­ka,
  • Stu­denck­ie Koło Naukowe Neu­rore­ha­bil­i­tacji dzi­ała­jące przy Kat­e­drze i Klin­ice Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej,
  • Zakład Pielęg­niarst­wa Zachowaw­czego;

oraz przed­staw­iciele koła naukowego oraz orga­ni­za­cji stu­denc­kich przy wspar­ciu pra­cown­ików Zakładu Bio­far­ma­cji oraz Zakładu Chemii Bion­ieor­gan­icznej Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego UM w Łodzi:

  • Mło­da Far­ma­c­ja,
  • Pol­skie Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Far­ma­cji.

W ramach naszych stanowisk, przy udziale stu­den­tów i pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu oraz przed­staw­icielek Sto­warzyszenia Łódz­ki Klub Ama­zon­ka, Seniorzy mieli możli­wość zapoz­na­nia się z zasada­mi pro­fi­lak­ty­ki raka pier­si, wyko­na­nia pomi­aru ciśnienia tęt­niczego, i glikemii, sko­rzys­ta­nia z indy­wid­u­al­nych porad doty­czą­cych właś­ci­wego stosowa­nia leków.

O każdej pełnej godzinie stu­den­ci zrzeszeni przy SKN Neu­rore­ha­bil­i­tacji demon­strowali ćwiczenia zale­cane osobom starszym (roz­cią­ga­jące, oporowe, równoważne, taneczne). Seniorzy mogli również wykon­ać testy oce­ni­a­jące ryzyko upad­ków, sprawność funkcjon­al­ną i siłę mięśniową. We współpra­cy z Urzę­dem Miejskim Pod­dębice oraz Ter­ma­mi Pod­dębice pro­mowano także dzi­ała­nia EIPon­A­HA (Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship on Active and Healthy Age­ing), w ramach których Wydzi­ał Nauk
o Zdrow­iu prowadzi spotka­nia eduka­cyjno- warsz­ta­towe z Senio­ra­mi.

Przed­staw­iciele Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego przez cały dzień prowadzili zindy­wid­u­al­i­zowane kon­sul­tac­je na tem­at praw­idłowego sty­lu życia, z wyko­rzys­taniem mate­ri­ałów eduka­cyjnych przy­go­towanych na potrze­by wydarzenia. Porady kierowano zwłaszcza do Seniorów obciążonych czyn­nika­mi ryzy­ka chorób układu ser­cowo-naczyniowego, którym — w razie potrze­by — zwracano uwagę na konieczność kon­sul­tacji lekarskiej.

Młod­si uczest­ni­cy wydarzenia mieli również możli­wość „wejś­cia w skórę” senio­ra przy pomo­cy symu­la­to­ra odczuć star­czych.

Nasze stanowiska cieszyły się wyjątkowo dużym zain­tere­sowaniem obec­nych na wydarze­niu Seniorów, a z przy­go­towanych przez nas atrakcji sko­rzys­tało kilkuset uczest­ników. Przez kole­jne dwa tygod­nie (do 26 maja) na Uczel­ni odby­wać się będą różnorodne spotka­nia przy­go­towane z myślą o łódz­kich Senio­rach: https://umed.pl/ix-lodzkie-senioralia/

Do zobaczenia na wykładach i warsz­tat­ach!

  • Opublikowano: 16 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP