Aktualności

Uroczyste otwarcie BRaIN’a


26 kwiet­nia miało miejsce uroczyste otwar­cie inwest­y­cji w ramach pro­jek­tu BRaIn – Bada­nia, Rozwój, Innowac­je w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji.

Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się m.in. :
Marcin Mar­ty­ni­ak — Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Zdrowia
Karol Mły­nar­czyk – Pier­wszy Wice­wo­je­w­o­da Łódz­ki
Piotr Adam­czyk — Wice­marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego
Adam Pustel­nik – Pier­wszy Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi
Elż­bi­eta Żądz­ińs­ka – Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego
Andrzej Romanows­ki- Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia Politech­ni­ki Łódzkiej
Alek­sander Welfe — Prezes łódzkiego Odd­zi­ału PAN
Mateusz Kamińs­ki – Bur­mistrz Rzgowa
Urszu­la Sztu­ka- Polińs­ka – Dyrek­tor Wojew­ódzkiej Stacji San­i­tarno – Epi­demi­o­log­icznej w Łodzi
Mał­gorza­ta Zwolińs­ka — Z‑ca Dyrek­to­ra ds. Finan­sowych i Komer­c­jal­iza­cji Sieć Badaw­cza Łukasiewicz-Insty­tu­tu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Grze­gorz Janows­ki — Komen­dant Wojew­ódzkiej Państ­wowej Straży Pożarnej w Łodzi
Krzysztof Sobiesz­ka – Naczel­nik Wydzi­ału Kon­trol­no – Rozpoz­naw­czego Komendy Miejskiej Państ­wowej Straży Pożarnej w Łodzi

O inwest­y­cji, jej real­iza­cji i przez­nacze­niu w swoich wys­tąpi­eni­ach mówili: Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej, prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Kan­clerz, dr Jacek Grabows­ki oraz prof. Agniesz­ka Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka, kierown­ik pro­jek­tu.

Nie zabrakło również wys­tąpień zapros­zonych goś­ci, a wszyscy uczest­ni­cy uroczys­toś­ci mogli zwiedz­ić budynek.

Celem pro­jek­tu BRaIn jest wewnętrz­na inte­grac­ja jed­nos­tek naukowo-badaw­czych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, budowanie inter­dyscy­pli­narnych zespołów badaw­czych, ale i udostęp­nie­nie naszego ekosys­te­mu part­nerom gospo­dar­czym czy innym jed­nos­tkom naukowym z regionu.

Do dys­pozy­cji użytkown­ików odd­ano zarówno spec­jal­isty­czne lab­o­ra­to­ria: Anal­iz Związków Pochodzenia Nat­u­ral­nego, Badań Metabolomicznych, Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej, Hodowli Komórkowych, jak również lab­o­ra­to­ria do okre­sowego wyko­rzys­ta­nia przez zaw­iązu­jące się na potrze­by pro­jek­towe zespoły badaw­cze.

Tem­aty­ka prac badaw­c­zo-roz­wo­jowych w ramach inic­jaty­wy BRaIn doty­czy trzech głównych obszarów tem­aty­cznych: zarządza­nia orga­ni­za­cyjnego i pro­ce­sowego w służ­bie zdrowia, medy­cyny sper­son­al­i­zowanej oraz wyko­rzys­ta­nia narzędzi bioin­for­maty­cznych i biostatysty­cznych w medy­cynie.

Naukowiec może sko­rzys­tać z lab­o­ra­to­ri­um, aparatu­ry lub sali spotkań rez­er­wu­jąc je za pośred­nictwem sys­te­mu rez­erwacji, dostęp­ne­mu w Intranecie. Jeśli ma pomysł na bada­nia, ale nie dys­ponu­je odpowied­nim sprzętem, BRaIn jest właśnie miejscem dla niego. Może zarówno zle­cić wyko­nanie bada­nia, jak i sko­rzys­tać z dostęp­nego sprzę­tu i sam je wykon­ać. Zespół mery­to­ryczny lab­o­ra­toriów BRaIn doradzi i pomoże w wyborze metody bada­nia i jego standaryza­cji. Budynek będzie dostęp­ny dla naukow­ców 24 h na dobę, 7 dni w tygod­niu.

BRaIn jest kole­jnym ważnym ele­mentem roz­wo­ju kam­pusu CKD. Tutaj kładziemy nacisk na naukę i innowac­je. Chce­my efek­ty­wniej real­i­zować bada­nia i korzys­tać z wyt­wor­zonej infra­struk­tu­ry zgod­nie z potrze­ba­mi naukow­ców. To będzie miejsce dostęp­ne i otwarte dla wszys­t­kich z pomysłem na real­iza­cję badań – zarówno kół naukowych, dok­toran­tów, jak i dojrza­łych zespołów badaw­czych chcą­cych real­i­zować nowe pro­jek­ty. Jestem przeko­nany, że dzię­ki takiemu pode­jś­ciu, pro­jekt BRaIn wpłynie również na poprawę jakoś­ci współpra­cy uni­w­er­syte­tu z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym – prof. Radzisław Kordek.

Ist­nieją­ca i rozwi­ja­ją­ca się w kam­pusie CKD infra­struk­tu­ra, tj. porad­nie, szpi­tal, ośrodek naukowo-dydak­ty­czny to ważne czyn­ni­ki warunk­u­jące powodze­nie pro­jek­tu, a na pewno jego efek­ty­wniejszą real­iza­cję. Celem pomysło­daw­ców pro­jek­tu jest stworze­nie – „poligonu” do testowa­nia innowacji orga­ni­za­cyjnych, tech­no­log­icznych czy badań klin­icznych – prof. Agniesz­ka Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka.

Pod­sta­wowe infor­ma­c­je o pro­jek­cie:

Pro­jekt finan­sowany w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wojew­ództ­wa Łódzkiego na lata 2014–2020 OŚ PRIORYTETOWA – I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, DZIAŁANIE I.1 Rozwój infra­struk­tu­ry badań i innowacji.

Całkowi­ta wartość pro­jek­tu to: 63,3 mln zł, w tym:

  • dofi­nan­sowanie RPO WŁ: 38,3 mln zł
  • wkład włas­ny uczel­ni 25 mln zł.
  • dotac­je z Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki – 5,3 mln zł

Okres real­iza­cji pro­jek­tu: IX 2018 – VI 2023

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP