Aktualności

„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” – podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą


7 stycznia 2020 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi  podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą w zakresie wykonania robót budowalnych polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku laboratoryjno-badawczego wraz z dostawą mebli laboratoryjnych w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Budynek zlokalizowany zostanie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251. Projekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pn. „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” uzyskał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej : Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt umowy to ponad 49 mln zł. Wykonawcą projektu będzie konsorcjum firm ERBUD S.A. oraz BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ LEŚNIAK.

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Przedsięwzięcie umożliwi konsolidację potencjału naukowego uczelni.

Chcemy efektywniej korzystać z wytworzonej infrastruktury oraz skuteczniej realizować innowacyjne projekty badawcze z zakresu nauk medycznych. Jestem przekonany, że projekt BRaIn wpłynie również na poprawę jakości współpracy uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kontekście wyzwań demograficznych i epidemiologicznych – podkreśla prof. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Projekt BRaIn realizowany będzie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 oraz przy Muszyńskiego 1. W ramach projektu powstanie jeden nowy obiekt o powierzchni ponad 5 tyś. m2, a dwa pozostałe zostaną wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby przedsięwzięcia. Nowa infrastruktura, ale przede wszystkim integracja i koordynacja wysiłków badawczych sprawi, że naukowcy skupieni wokół projektu BRaIn, realizowanego w ramach kampusu CKD, zapewnią nową jakość badań naukowych uzyskując lepsze efekty ich realizacji.

Istniejąca i rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura, tj. poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny to ważne czynniki warunkujące powodzenie projektu, a na pewno jego efektywniejszą realizację. Celem pomysłodawców projektu jest stworzenie – „poligonu” do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy badań klinicznych – mówi kierująca projektem prof. Agnieszka Piastowska-Ciesielska.

Tematyka prac badawczo-rozwojowych w ramach inicjatywy BRaIn dotyczy trzech głównych obszarów tematycznych: zarządzania organizacyjnego i procesowego w służbie zdrowia, medycyny spersonalizowanej oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych i biostatystycznych w medycynie. Obszary te wytyczają priorytetowe kierunki badań (np. potrzeby zarządcze, zagrożenia zdrowia publicznego, narzędzia technologiczne, choroby cywilizacyjne), na których będą skoncentrowane wysiłki naukowców zaangażowanych w przedsięwzięcie.

  • Opublikowano: 8 stycznia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!