Aktualności

3 naukowców UMED‑u wyróżnionych w rankingu Research.com


Research.com, aka­demic­ka plat­for­ma naukowa, opub­likowała rank­ing wiodą­cych badaczek i badaczy w poszczegól­nych dyscy­plinach naukowych w 2022 roku. W zestaw­ie­niu znalazło się 166 880 naukow­ców z całego świa­ta. W dyscy­plin­ie medy­cy­na w rankingu sklasy­fikowano 19 naukow­ców z Pol­s­ki, w tym trzech z naszej uczel­ni – prof. Macie­ja Banacha — 4. miejsce, prof. Mar­ka Kowal­skiego (✞) — 12. miejsce oraz prof. Tadeusza Roba­ka — 14. Miejsce.

4. pozy­cję, prof. Banach zawdz­ięcza indek­sowi Hirscha na poziomie 91 oraz licz­bie cytowań przekracza­jącej 50 tys. W klasy­fikacji ogól­nej Pro­fe­sor upla­sował się równie wysoko, zaj­mu­jąc 5744. miejsce.

Osiąg­nię­cia naszych badaczy przy­czyniły się także do sukce­su uczel­ni w rankingu – TOP Uni­ver­si­ties Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi został sklasy­fikowany na 2. miejs­cu wśród pol­s­kich uczel­ni medy­cznych oraz 401. miejs­cu w całoś­ciowym zestaw­ie­niu.

Rankin­gi Research.com twor­zone są w opar­ciu o dane pochodzące z ser­wisów Microsoft Aca­d­e­m­ic Graph oraz Google Schol­ar przy uwzględ­nie­niu trzech wskaźników bib­liom­e­trycznych (indek­su Hirscha – w przy­pad­ku medy­cyny musi wynosić powyżej 70, licz­by cytowani i pub­likacji) odnoszą­cych się do poszczegól­nych dyscy­plin naukowych. W zestaw­ie­niu uję­to lata 2014–2021.

 

  • Opublikowano: 11 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP