Aktualności

Doktor Dorota Kilańska laureatką Nagrody im. Marka Cara XXVII Forum Teleinformatyki


Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dr n. o zdrow­iu Doro­ta Kilańs­ka, pro­fe­sor w Zakładzie Koor­dynowanej Opie­ki, została lau­re­atką tegorocznej, 20. edy­cji Nagrody im. Mar­ka Cara XXVII Forum Tele­in­for­maty­ki.

Nagro­da przyz­nawana jest za wybitne osiąg­nię­cia w tworze­niu warunk­ów dla roz­wo­ju społeczeńst­wa infor­ma­cyjnego. Dok­tor Kilańs­ka doce­niona została za:
— wielo­let­nią pracę nad zmi­aną świado­moś­ci pielęg­niarek i położnych odnośnie potrze­by rozwi­ja­nia kom­pe­tencji cyfrowych;
— tworze­nie doku­men­tacji elek­tron­icznej, dostęp­nej dla uprawnionych pra­cown­ików ochrony zdrowia w każdym miejs­cu;
— propagowanie wiedzy na tem­at koniecznoś­ci cyfryza­cji zasobów infor­ma­cyjnych ochrony zdrowia;
— dzi­ałal­ność dydak­ty­czną i pub­lika­torską oraz pio­nier­ską przy wyty­cza­niu nowych dróg dla przyszłych pokoleń pra­cown­ików ochrony zdrowia.

Lau­re­at­ka jest preze­sem założy­cielem fun­dacji Flo­renc­ja Fun­dac­ja na Rzecz Upowszech­ni­a­nia Cyfryza­cji i Roz­wo­ju Stan­dard­ów Opie­ki, z pomocą której od kilku lat upowszech­nia zas­tosowanie e‑Zdrowia wśród pielęg­niarek; spec­jal­istą ds. Koor­dynowanej Opie­ki w Dziale Roz­wo­ju Sys­temów Ochrony Zdrowia (DR SOZ), gdzie we współpra­cy ze spec­jal­is­ta­mi opra­cow­ała ścież­ki BPMN dla mod­elu opie­ki pielęg­niarskiej z zas­tosowaniem ter­mi­nologii ref­er­en­cyjnej – ICNP TM; dyrek­torem Akredy­towanego przez Między­nar­o­dową Radę Pielęg­niarek i Położnych — ICN Cen­trum Bada­nia i Roz­wo­ju ICNP przy UM w Łodzi, zaj­mu­jącego się inter­op­er­a­cyjnoś­cią danych pielęg­niars­kich; twór­cą aplikacji do doku­men­towa­nia zdarzeń medy­cznych z wyko­rzys­taniem słown­i­ka ICNP — ADPIECare Dorothea wdrożonego do dydak­ty­ki w uczel­ni­ach ksz­tałcą­cych pielęg­niar­ki w Polsce, a także redak­torem pier­wszej w Polsce książ­ki z zakre­su inter­op­er­a­cyjnoś­ci w pielęg­niarst­wie Między­nar­o­dowa Klasy­fikac­ja Prak­ty­ki Pielęg­niarskiej. ICNP® w prak­tyce pielęg­niarskiej.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 23 grudnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP