Aktualności

Dr Marcin Braun współautorem publikacji w „Nature”


4. maja w mag­a­zynie „Nature” ukaza­ła się ory­gi­nal­na pub­likac­ja, której autorem jest dr Marcin Braun z Zakładu Patologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Artykuł, którego głównym autorem jest dr Jan Sus­ki, opisu­je nowy mech­a­nizm inic­jacji rep­likacji DNA będącej kluc­zowym momentem w trak­cie cyk­lu życia każdej dzielącej się komór­ki. Autorzy, w szeregu mod­eli komórkowych oraz mysich, pokaza­li alter­naty­wny sposób inic­jacji powiela­nia DNA — bez udzi­ału kinazy CDC7, uważanej do tej pory za abso­lut­nie niezbęd­ną w tym pro­ce­sie. Bada­nia pokaza­ły jed­noz­nacznie, że za ten alter­naty­wny „start” rep­likacji odpowiedzial­ny jest kom­pleks cyk­li­na B‑CDK1, doty­chczas wykry­wal­ny w akty­wnej formie w zupełniej innej fazie cyk­lu komórkowego. Odkrycie to, oprócz zmi­any dog­matu wiedzy pod­sta­wowej w biologii, otwiera olbrzymie możli­woś­ci dla badań transla­cyjnych, w tym pro­jek­towa­nia nowych ter­apii antynowot­worowych.

W lat­ach 2020–2022, dr Braun odbył pon­adroczny staż podok­tors­ki w Dana-Far­ber Can­cer Insti­tute, Har­vard Med­ical School w Bostonie, w zes­pole Pro­fe­so­ra Pio­tra Sicin­skiego. Staż, częś­ciowo real­i­zowany dzię­ki stype­ndi­um pro­gra­mu im. Prof. Fran­cisz­ka Wal­cza­ka Nar­o­dowej Agencji Wymi­any Aka­demick­iej, zaowocow­ał dwiema pub­likac­ja­mi w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach naukowych: „Can­cer Cell” (IF 31.74) i „Nature” (IF 42.78).

Dr Braun jest autorem lub współau­torem pon­ad 70 artykułów naukowych, lau­re­atem licznych nagród, wykon­aw­cą oraz lid­erem pro­jek­tów badaw­czych. Jego zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mu­ją onkologię i patologię moleku­larną ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem dziedzin hema­toonkologii, raka pier­si i guzów mózgu.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Szczegóły pub­likacji:
Sus­ki, J.M., Rat­nayeke, N., Braun, M. et al. CDC7-inde­pen­dent G1/S tran­si­tion revealed by tar­get­ed pro­tein degra­da­tion. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022–04698‑x

Sus­ki, J.M., Braun, M., Str­miska, V., Sicin­s­ki, P. Tar­get­ing cell-cycle machin­ery in can­cer. Can­cer Cell (2021), 10.1016/j.ccell.2021.03.010, doi:10.1016/j.ccell.2021.03.010.

 

  • Opublikowano: 6 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP