Aktualności

Oleożel opracowany w Zakładzie Technologii Postaci Leku nominowany w konkursie Eureka! DGP


Zespół Zakładu Tech­nologii Postaci Leku, w składzie Michał Kołodziejczyk, Michał Nacha­js­ki, Iza Rutkows­ka oraz Klau­dia Szym­czak, został nomi­nowany w konkur­sie Eure­ka! DGP – odkry­wamy pol­skie wynalaz­ki, orga­ni­zowanym przezDzi­en­nik Gazetę Prawną” pod patronatem Min­is­tra Edukacji i Nau­ki.

Wyróżnie­nie otrzy­mał oleożel o min­i­mal­nej zawartoś­ci sub­stancji pomoc­niczych do ter­apii schorzeń skóry, włosów i paznok­ci. Każdy pro­dukt leczniczy, oprócz sub­stancji czyn­nej, zaw­iera różnego rodza­ju sub­stanc­je pomoc­nicze, z których każ­da niesie ze sobą ryzyko dzi­ałań niepożą­danych. Celem pro­jek­tu było stworze­nie bazy z min­i­mal­ną liczbą sub­stancji pomoc­niczych, opartego na jak najbardziej nat­u­ral­nych skład­nikach. Żel nie zaw­iera wody, nie wyma­ga więc stosowa­nia kon­ser­wan­tów, wspo­ma­ga wchła­ni­an­ie sub­stancji czyn­nej i nie wysusza skóry.

To już dziewią­ta edy­c­ja konkur­su. Wynalaz­ki zgłasza­ły pol­skie uczel­nie, insty­tu­ty badaw­cze i jed­nos­t­ki naukowe PAN. Rozstrzyg­nię­cie konkur­su nastąpi pod­czas uroczys­tej gali pod koniec czer­w­ca.

Więcej infor­ma­cji o konkur­sie

Artykuł

dr n. farm. Michał Kołodziejczyk (L) i dr n. farm. Michał Nacha­js­ki ℗
fot. Dzi­en­nik Gaze­ta Praw­na / Andrzej Zbraniec­ki

  • Opublikowano: 23 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP