Aktualności

Rektorzy PŁ i UMed nagrodzili autorów wspólnych publikacji naukowych


Po raz pier­wszy rek­torzy Politech­ni­ki Łódzkiej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przyz­nali nagrodę za najlep­sze wspólne pub­likac­je naukowe w 2021 roku. W piątek, 6 maja w Rek­tora­cie Politech­ni­ki Łódzkiej odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród. Dwa zespoły złożone z naukow­ców obu uczel­ni otrzy­mały z rąk prof. Radzisława Kord­ka, rek­to­ra UMed oraz prof. Krzyszto­fa Jóźwi­ka, rek­to­ra PŁ, pamiątkowe stat­uet­ki i nagrody finan­sowe w wysokoś­ci po 40 tysię­cy zło­tych.

Prace zgłos­zone do konkur­su oce­ni­ała komis­ja złożona z prorek­torów obu uczel­ni: prof. dr hab. n. med. Lucyny Woź­ni­ak, prof. Łukasza Albrech­ta i prof. Pawła Stru­miłło. Komis­ja Konkur­sowa, oce­ni­a­jąc pub­likac­je brała pod uwagę wartoś­ci punk­tową cza­sopis­ma oraz jego pię­ci­o­let­ni wskaźnik cytowań IF (od ang. impact fac­tor). W pier­wszej edy­cji konkur­su nagrodę za najlep­szą pub­likację otrzy­mały ex aequo dwa zespoły badaw­cze — autorzy naukowych artykułów opub­likowanych w prestiżowym cza­sopiśmie Inter­na­tion­al Jour­nal of Mol­e­c­u­lar Sci­ences.

Nagrod­zone pub­likac­je:

„The Preeclamp­tic Envi­ron­ment Pro­motes the Acti­va­tion of Tran­scrip­tion Fac­tor”
(Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(19), 10200; https://doi.org/10.3390/ijms221910200)

 • dr inż. Bar­tosz Sakow­icz (PŁ)
 • dr hab. Aga­ta Sakow­icz (UMed)
 • mgr Michali­na Bralews­ka (UMed)
 • mgr Domini­ka E. Habrows­ka-Gór­czyńs­ka (UMed)
 • prof. dr hab. Agniesz­ka W. Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka (UMed)
 • dr hab. Tadeusz Pietrucha (UMed)

„Cyto­tox­ic Activ­i­ty against A549 Human Lung Can­cer Cells and ADMET Analy­sis of New Pyra­zole Deriv­a­tives”
(Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(13), 6692; https://doi.org/10.3390/ijms22136692)

 • dr hab. inż. Agniesz­ka Czylkows­ka, prof. PŁ
 • dr hab. inż. Mał­gorza­ta Szczesio, prof. PŁ
 • mgr inż. Ani­ta Raduc­ka (PŁ)
 • mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz (PŁ)
 • dr n. farm. Paweł Krę­cisz (UMed)
 • dr n. farm. Kami­la Czar­nec­ka (UMed)
 • prof. dr hab. n. farm. Paweł Szy­mańs­ki (UMed)

foto Jacek Szabela

 • Opublikowano: 6 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP