Aktualności

Prestiżowe stypendium Pierre Fauchard Academy dla studentki kierunku lekarsko-dentystycznego


24 maja odbyło się wręcze­nie prestiżowej nagrody Oral Health Foun­da­tion of the Pierre Fauchard Acad­e­my za najlep­szy wynik w doty­chcza­sowym cyk­lu studiów na kierunku lekarsko-den­tysty­cznym. Jed­no­ra­zowe stype­ndi­um w wysokoś­ci 500 $ przyz­nano stu­dentce III roku — p. Izabeli Wiśniewskiej.

To jed­na z nielicznych nagród przyz­nawanych przez Sekcję Pol­ską Akademii Pierre Fauchard, między­nar­o­dową orga­ni­za­cję z siedz­ibą w Stanach Zjed­noc­zonych, zrzesza­jącą najwybit­niejszych lekarzy den­tys­tów z całego świa­ta.

List grat­u­la­cyjny oraz nagrodę Akademii Pierre Fauchard zostały wręc­zone przez prof. dr hab. n. med. Monikę Łukom­ską-Szy­mańską, Prodziekan ds. Nau­ki i Roz­wo­ju Naucza­nia Wydzi­ału Lekarskiego, oraz prof. dr. hab. n. med. Jerzego Sokołowskiego, Prodziekana ds. Ksz­tałce­nia Wydzi­ału Lekarskiego – Kierown­i­ka Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

 

  • Opublikowano: 26 maja 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP