Aktualności

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


Nagrody Min­is­tra dla nauczy­cieli aka­demic­kich są przyz­nawane na pod­staw­ie roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia z dnia 13 czer­w­ca 2019 r. w spraw­ie nagród min­is­tra właś­ci­wego do spraw zdrowia dla nauczy­cieli aka­demic­kich (Dz. U. poz. 1150). Zgod­nie z ww. roz­porządze­niem nagrody są przyz­nawane za znaczące osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci:
1) naukowej,
2) dydak­ty­cznej,
3) wdroże­niowej,
4) orga­ni­za­cyjnej,
5) oraz za całok­sz­tałt dorobku.

Nagrody za znaczące osiąg­nię­cia w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci naukowej, dydak­ty­cznej i wdroże­niowej mogą być przyz­nawane zarówno jako nagrody indy­wid­u­alne, jak i zespołowe.

Nagrody za znaczące osiąg­nię­cia orga­ni­za­cyjne oraz nagrody za całok­sz­tałt dorobku są przyz­nawane wyłącznie jako nagrody indy­wid­u­alne.

Zakres osiąg­nięć, jaki może obe­j­mować wniosek w danej kat­e­gorii, doty­czy osiąg­nięć uzyskanych przez kandy­da­ta do nagrody za okres ostat­nich dwóch lat poprzedza­ją­cych rok złoże­nia wniosku. Wyjątkiem są nagrody za całok­sz­tałt dorobku, przyz­nawane za okres doty­chcza­sowej akty­wnoś­ci zawodowej kandy­da­ta w uczel­ni­ach medy­cznych jed­nak nie krót­szy niż 20 lat.

Zgod­nie z roz­porządze­niem za znaczące osiąg­nię­cia uważa się w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci:

1) naukowej:

a) prowadze­nie badań naukowych, w wyniku których została zdoby­ta:
— nowa wiedza w dziedzinie nau­ki lub dyscy­plin­ie naukowej nien­astaw­iona na bezpośred­nie zas­tosowanie komer­cyjne lub
— nowa wiedza w dziedzinie nau­ki lub dyscy­plin­ie naukowej lub nowe umiejęt­noś­ci nastaw­ione na opra­cow­anie nowych pro­duk­tów, pro­cesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczą­cych ulep­szeń,

b) prowadze­nie prac roz­wo­jowych, w wyniku których naby­to, połąc­zono, uksz­tał­towano lub wyko­rzys­tano dostęp­ną aktu­al­nie wiedzę lub posi­adane umiejęt­noś­ci, w tym w zakre­sie narzędzi infor­maty­cznych lub opro­gramowa­nia do planowa­nia pro­dukcji oraz pro­jek­towa­nia i tworzenia zmienionych, ulep­szonych lub nowych pro­duk­tów, pro­cesów lub usług — z wyłącze­niem dzi­ałal­noś­ci obe­j­mu­jącej rutynowe i okre­sowe zmi­any wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmi­any mają charak­ter ulep­szeń,

c) kierowanie zespoła­mi badaw­czy­mi real­izu­ją­cy­mi pro­jek­ty finan­sowane w drodze konkursów kra­jowych lub zagranicznych,

d) autorstwo lub współau­torstwo pub­likacji naukowych lub prac pro­jek­towych lub tech­no­log­icznych;

2) dydak­ty­cznej:

a) akty­wność w zakre­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów — w przy­pad­ku uczel­ni medy­cznej,

b) akty­wność w zakre­sie ksz­tałce­nia dok­toran­tów i pro­mowa­nia kadr dydak­ty­cznych,

c) prowadze­nie ksz­tałce­nia spec­jal­isty­cznego lub innych form ksz­tałce­nia służą­cych roz­wo­jowi sys­te­mu ochrony zdrowia regionu i kra­ju,

d) autorstwo lub współau­torstwo wybit­nych i innowa­cyjnych podręczników aka­demic­kich;

3) wdroże­niowej:

a) prak­ty­czne wyko­rzys­tanie wyników badań naukowych lub prac roz­wo­jowych, w szczegól­noś­ci w dzi­ałal­noś­ci naukowej, leczniczej lub innej związanej z sys­te­mem ochrony zdrowia,

b) komer­c­jal­iza­c­ja wyników dzi­ałal­noś­ci naukowej oraz know-how związanego z tymi wynika­mi,

c) wdroże­nie ory­gi­nal­nego osiąg­nię­cia pro­jek­towego lub tech­no­log­icznego służącego ochronie zdrowia;

4) orga­ni­za­cyjnej:

a) rozsz­erze­nie współpra­cy między­nar­o­dowej na rzecz pod­noszenia jakoś­ci badań naukowych, prac roz­wo­jowych, ksz­tałce­nia lub wspiera­nia sys­te­mu ochrony zdrowia regionu lub kra­ju,

b) rozwi­janie współpra­cy z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym, w szczegól­noś­ci w celu:
— prowadzenia badań naukowych lub prac roz­wo­jowych na rzecz przed­siębior­ców służą­cych ochronie zdrowia,
— opra­cow­a­nia pro­gramów ksz­tałce­nia i doskonale­nia zawodowego dos­tosowanych do potrzeb sys­te­mu ochrony zdrowia regionu i kra­ju,

c) efek­ty­wne zarządzanie uczel­nią medy­czną.

 

Wnios­ki o przyz­nanie nagrody należy opra­cow­ać zgod­nie z zamieszc­zonym poniżej wzorem. Do wniosku o przyz­nanie nagrody należy dołączyć:

a) doku­men­tację potwierdza­jącą opisane we wniosku osiąg­nię­cia zgod­nie z §3 roz­porządzenia;

b) inne doku­men­ty istotne z punk­tu widzenia uza­sad­nienia wniosku;

c) opinię o zasad­noś­ci wys­tąpi­enia z wnioskiem, sporząd­zoną przez sen­at uczel­ni medy­cznej (dołącza CWN);

d) dwie rekomen­dac­je sporząd­zone w związku z wnioskiem o przyz­nanie nagrody przez osobę, która: nie jest zatrud­niona w uczel­ni medy­cznej, w której jest zatrud­niony kandy­dat do nagrody, nie pozosta­je z kandy­datem do nagrody w takim sto­sunku prawnym lub fak­ty­cznym, który może budz­ić wąt­pli­woś­ci co do jej bezstron­noś­ci, oraz posi­a­da co najm­niej stopień dok­to­ra habil­i­towanego;

e) oświad­cze­nie kandy­da­ta do nagrody, że nie był skazany pra­wom­oc­nym wyrok­iem za umyślne przestępst­wo lub umyślne przestępst­wo skar­bowe lub ukarany karą dyscy­pli­narną; w przy­pad­ku wniosku o przyz­nanie nagrody zespołowej, oświad­cze­nie o ww. treś­ci skła­da każ­da z osób wchodzą­cych w skład grupy osób, której doty­czy wniosek;

f) oświad­cze­nie kandy­da­ta do nagrody o wyraże­niu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrze­by roz­pa­trzenia wniosku, przyz­na­nia oraz wypłace­nia nagrody; w przy­pad­ku nagrody zespołowej, oświad­cze­nie o ww. treś­ci skła­da każdy członek zespołu;

g) oświad­cze­nie o potwierdze­niu określonego we wniosku pro­cen­towego udzi­ału poszczegól­nych osób w pow­sta­niu osiąg­nię­cia; oświad­cze­nie skła­da każdy członek zespołu.

Prosimy o przesyłanie wniosków wraz ze stosowny­mi załącznika­mi w nieprzekraczal­nym ter­minie do 10 czer­w­ca br. w formie elek­tron­icznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl (tem­at wiado­moś­ci: „Nagro­da MZ — imię i nazwisko”).

Ewen­tu­alne zapy­ta­nia należy kierować do:

Depar­ta­ment Roz­wo­ju Kadr Medy­cznych MZ
tel. 532 394 209
e‑mail: dep-rkm@mz.gov.pl

Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju UMED
Joan­na Wło­dar­czyk
tel. 506 209 336

 

1) Roz­porządze­nie
2) Wzór wniosku o nagrodę
3) Oświad­cze­nie o niekar­al­noś­ci
4) Oświad­cze­nie – zgo­da na przetwarzanie danych osobowych

  • Opublikowano: 17 marca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP