Aktualności

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich są przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150). Zgodnie z ww. rozporządzeniem nagrody są przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
1) naukowej,
2) dydaktycznej,
3) wdrożeniowej,
4) organizacyjnej,
5) oraz za całokształt dorobku.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej mogą być przyznawane zarówno jako nagrody indywidualne, jak i zespołowe.

Nagrody za znaczące osiągnięcia organizacyjne oraz nagrody za całokształt dorobku są przyznawane wyłącznie jako nagrody indywidualne.

Zakres osiągnięć, jaki może obejmować wniosek w danej kategorii, dotyczy osiągnięć uzyskanych przez kandydata do nagrody za okres ostatnich dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Wyjątkiem są nagrody za całokształt dorobku, przyznawane za okres dotychczasowej aktywności zawodowej kandydata w uczelniach medycznych jednak nie krótszy niż 20 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:

1) naukowej:

a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności nastawione na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

c) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

d) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub prac projektowych lub technologicznych;

2) dydaktycznej:

a) aktywność w zakresie kształcenia studentów – w przypadku uczelni medycznej,

b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi systemu ochrony zdrowia regionu i kraju,

d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3) wdrożeniowej:

a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności naukowej, leczniczej lub innej związanej z systemem ochrony zdrowia,

b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego lub technologicznego służącego ochronie zdrowia;

4) organizacyjnej:

a) rozszerzenie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania systemu ochrony zdrowia regionu lub kraju,

b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców służących ochronie zdrowia,
– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb systemu ochrony zdrowia regionu i kraju,

c) efektywne zarządzanie uczelnią medyczną.

 

Wnioski o przyznanie nagrody należy opracować zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć:

a) dokumentację potwierdzającą opisane we wniosku osiągnięcia zgodnie z §3 rozporządzenia;

b) inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia wniosku;

c) opinię o zasadności wystąpienia z wnioskiem, sporządzoną przez senat uczelni medycznej (dołącza CWN);

d) dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody przez osobę, która: nie jest zatrudniona w uczelni medycznej, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności, oraz posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego;

e) oświadczenie kandydata do nagrody, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ukarany karą dyscyplinarną; w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, oświadczenie o ww. treści składa każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek;

f) oświadczenie kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody; w przypadku nagrody zespołowej, oświadczenie o ww. treści składa każdy członek zespołu;

g) oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia; oświadczenie składa każdy członek zespołu.

Prosimy o przesyłanie wniosków wraz ze stosownymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br. w formie elektronicznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl (temat wiadomości: „Nagroda MZ – imię i nazwisko”).

Ewentualne zapytania należy kierować do:

Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ
tel. 532 394 209
e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl

Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UMED
Joanna Włodarczyk
tel. 506 209 336

 

1) Rozporządzenie
2) Wzór wniosku o nagrodę
3) Oświadczenie o niekaralności
4) Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  • Opublikowano: 17 marca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP