Aktualności

Wdrożenie Ustawy 2.0 — INFORMACJA REKTORA


Szanowni Państ­wo,
Koleżan­ki i Koledzy,

tuż przed wakac­ja­mi chci­ałbym przed­staw­ić Państ­wu kil­ka istot­nych infor­ma­cji związanych z kole­jny­mi eta­pa­mi wdraża­nia w naszej Uczel­ni ustawy 2.0.

Obec­nie pracu­je­my nad pro­jek­tem reg­u­laminu orga­ni­za­cyjnego Uczel­ni.

W obszarze doty­czą­cym struk­tu­ry jed­nos­tek naukowo-badaw­czych staramy się wprowadzać tylko konieczne zmi­any i mody­fikac­je, zachowu­jąc w miarę możli­woś­ci obec­ne kon­strukc­je.

Tak jak już wspom­i­nałem, struk­tu­ra jed­nos­tek naukowo-badaw­czych będzie pod­porząd­kowana trzem wydzi­ałom: Far­ma­ceu­ty­czne­mu, Nauk o Zdrow­iu i Lekarskiemu. W skład Wydzi­ału Lekarskiego zostanie włąc­zona duża część obec­nego Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego oraz Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego. Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny pozostanie w struk­turze Wydzi­ału Lekarskiego. Także stu­den­ci ksz­tałcą­cy się w ramach lim­i­tu miejsc Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej, będą stu­diować na kierunku lekarskim, prowad­zonym przez Wydzi­ał Lekars­ki, w ramach Odd­zi­ału Lekarskiego w Kolegium Wojskowo-Lekarskim. Struk­tu­ra Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu pow­ięk­szy się o kil­ka jed­nos­tek obec­nego Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego. Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny właś­ci­wie się nie zmieni.

W załącze­niu zna­jdziecie Państ­wo szczegółowy pro­ponowany podzi­ał wspom­ni­anej struk­tu­ry. Jeśli będziecie Państ­wo chcieli zgłosić swo­je sug­estie czy zapro­ponować zmi­any, proszę o kon­takt z Panią Moniką Osińską (monika.osinska@umed.lodz.pl).

Trze­ba pod­kreślić, że wydzi­ały zostaną jako jed­nos­t­ki Uczel­ni, jed­nak z istot­ny­mi zmi­ana­mi w funkcjonowa­niu. Dziekan docelowo ma być odpowiedzial­ny za dyscy­plinę naukową i – łącznie z prorek­torem — poli­tykę zatrud­nienia. Funkc­je związane z ksz­tałce­niem i sprawa­mi stu­dencki­mi będą final­nie pełnić prodziekani, a dziekan będzie odpowiedzial­ny za nadzór i orga­ni­za­cję pra­cy.

Następ­ny rok aka­demic­ki będzie jeszcze miał nieco mieszane struk­tu­ry. Powołam doty­chcza­sowych dziekanów, aby dokończyli pełną kadencję.

Jed­nak z powodu wymogów ustawy, nie wszyscy dziekani mogą pełnić funkc­je prze­wod­niczą­cych rad naukowych dyscy­plin. W związku z tym chci­ałbym Państ­wa poin­for­mować, że w połowie maja powołałem pełnomoc­ników do spraw dyscy­plin, z zami­arem przekaza­nia im od 1 październi­ka br. funkcji prze­wod­niczą­cych rad naukowych dyscy­plin. Powołani zajmą się całoś­ciowym pro­ce­sem zarządza­nia daną dyscy­pliną (opracu­ją strate­gię roz­wo­ju, zajmą się planowaniem poli­ty­ki per­son­al­nej w dyscy­plin­ie oraz anal­iza­mi bib­liom­e­tryczny­mi), zapro­ponu­ją także członków prezy­diów rad naukowych dyscy­plin.

Powołani pełnomoc­ni­cy:
— w dyscy­plin­ie nauk far­ma­ceu­ty­cznych − prof. Anna Kilanow­icz-Sapota,
— w dyscy­plin­ie nauk o zdrow­iu − prof. Mag­dale­na Kwaśniews­ka,
— w dyscy­plin­ie nauk medy­cznych − prof. Marzen­na Zielińs­ka.

Jak już Państ­wo wiedzą, przekaza­l­iśmy na kon­ta jed­nos­tek pieniądze na pod­sta­wową dzi­ałal­ność naukową w wysokoś­ci 40% zeszłorocznej „statutów­ki”. Pozostałe środ­ki na naukę zostaną podzielone zgod­nie z nowym algo­ryt­mem o pro­jakoś­ciowym charak­terze, odpowiada­ją­cym nowym zasadom ewalu­acji. Nim przed­staw­ię Państ­wu szczegółowe infor­ma­c­je, chcę zwró­cić Państ­wu uwagę na obow­iązek spoczy­wa­ją­cy na każdym z nas — dba­nia o zapewnie­nie i przekazanie właś­ci­wych infor­ma­cji bib­liom­e­trycznych. Jak się okaza­ło, część z Państ­wa nie uzu­pełniła swoich wykazów pub­likacji, co jest nieko­rzystne nie tylko dla kierowanych przez Państ­wa jed­nos­tek przy podziale środ­ków, ale także dla Uczel­ni, przy kole­jnej ewalu­acji naukowej.

Przy­pom­i­nam, że zgod­nie z zarządze­niem Rek­to­ra nr 22/2015 z dnia 28 kwiet­nia 2015 r. w spraw­ie Reg­u­laminu punk­tacji dorobku naukowego jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych, nauczy­cieli aka­demic­kich oraz dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, jed­nos­t­ki są zobow­iązane do przekazy­wa­nia (za pośred­nictwem sys­te­mu infor­maty­cznego) do Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego infor­ma­cji o dorobku naukowym swoich pra­cown­ików, w ter­minie jed­nego miesią­ca od daty ukaza­nia się pub­likacji lub mono­grafii.

W związku z powyższym, zobow­iązu­ję Państ­wa do PILNEJ wery­fikacji danych doty­czą­cych dorobku naukowego oraz uzu­pełnienia infor­ma­cji w tym zakre­sie. Uwa­gi proszę przesyłać na adres: punktacja@umed.lodz.pl, najpóźniej do 3 lip­ca br. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględ­ni­ane przy podziale środ­ków na dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą w 2019 r.

Wszelkie oce­ny dorobku naukowego − zarówno indy­wid­u­alne, jak i wykony­wane dla jed­nos­tek − są oparte na infor­ma­c­jach zgłos­zonych do bazy „Bib­li­ografia Pub­likacji

Pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi”, a ter­mi­nowe wprowadzanie danych o pub­likac­jach jest ważne również ze wzglę­du na obow­iązek przekazy­wa­nia infor­ma­cji o dorobku Uczel­ni do Pol­skiej Bib­li­ografii Naukowej.

Proszę aby wszyscy pra­cown­i­cy naukowi sprawdzili spisy swoich pub­likacji za lata 2017 i 2018.

Baza dorobku pra­cown­ików Uczel­ni dostęp­na jest pod adresem: http://bg.umed.lodz.pl/pl/um/. For­mu­la­rz zgłoszeniowy dla pub­likacji dostęp­ny pod adresem http://umlodz.expertus.com.pl/pubmarc.php.

Wszelkie infor­ma­c­je oraz link do instrukcji wprowadza­nia danych dostęp­ny jest na stron­ie Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­liotecznego w dziale Bib­li­ografia: http://cib.umed.lodz.pl/bibliografia/.

W razie pytań bądź wąt­pli­woś­ci prosimy o kon­takt z pra­cown­ika­mi Odd­zi­ału Bib­li­ografii i Bib­liometrii, pod numera­mi tele­fonów: 42 272 54 21 oraz 42 272 54 08, lub drogą e‑mailową, pod adresem: punktacja@umed.lodz.pl.

Część pro­jakoś­ciowa środ­ków na naukę będzie przyz­nana uwzględ­ni­a­jąc tylko pub­likac­je o wartoś­ci co najm­niej 30 pkt MNiSW za lata 2017–2018. Weźmiemy pod uwagę dane bib­liom­e­tryczne, przy­go­towane przez Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne za lata 2017–2018, według dorobku naukowego przesłanego do 3 lip­ca 2019 r. Po tym ter­minie zmi­any w dorobku nie będą uwzględ­ni­ane w podziale środ­ków. W opar­ciu o te dane wyliczymy śred­nią efek­ty­wność dla jed­nos­t­ki w przelicze­niu na dwa ostat­nie lata akty­wnoś­ci, po jed­nym „slocie pub­lika­cyjnym” rocznie na każdego pra­cown­i­ka naukowego.

W sys­temie ewalu­acji został wprowad­zony lim­it doty­czą­cy licz­by pub­likacji naukowych danego naukow­ca, w tym autorstwa lub współau­torstwa, zwany „slotem pub­lika­cyjnym”. „Slot pub­lika­cyjny” może być wypełniony jed­ną pub­likacją (np. pub­likac­ja jed­noau­tors­ka lub współau­torstwo bez współau­torów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, w tej samej dyscy­plin­ie) lub częś­ci­a­mi ułamkowy­mi kilku pub­likacji (np. w przy­pad­ku wielu autorów z jed­nej uczel­ni i jed­nej dyscy­pliny). Zgod­nie z roz­porządze­niem Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w spraw­ie ewalu­acji jakoś­ci dzi­ałal­noś­ci naukowej (Dz. U. poz. 392) każdy pra­cown­ik naukowy będzie mógł zgłosić do ewalu­acji Uczel­ni maksy­mal­nie cztery pozy­c­je (tzw. „slo­ty pub­lika­cyjne”) na cztery lata.

W zależnoś­ci od śred­niej licz­by punk­tów MNiSW dla jed­nego „slo­tu pub­lika­cyjnego” zostały przewidziane następu­jące wagi:

Przedzi­ały śred­niej licz­by punk­tów MNiSW/2N Waga
co najm­niej 45 12
od 30 włącznie do 45 9
od 20 włącznie do 30 6
od 10 włącznie do 20 3
od 5 włącznie do 10 1,5
powyżej 0 do 5 pkt 1

 

W opar­ciu o przyp­isane wagi i liczbę pra­cown­ików N w jed­nos­tce, będzie wylic­zona suma środ­ków pro­jakoś­ciowych dla każdej jed­nos­t­ki na dzi­ałal­ność badaw­czą. Według wyliczenia za lata 2017–2018 najlep­sze jed­nos­t­ki otrzy­ma­ją budżet pro­jakoś­ciowy powyżej 150 tys. zł.

Środ­ki mogą być wydatkowane wyłącznie na dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą. Obow­iązu­ją zasady wyko­rzysty­wa­nia jak dla dotacji statu­towej. Przy zaku­pach aparatu­ry naukowo-badaw­czej powyżej 10 000 zł wyma­gana jest zgo­da Dziekana (pod­wyżs­zono kwotę z 3 500 zł do 10 000 zł). Niewyko­rzys­tane środ­ki prze­chodzą automaty­cznie na rok następ­ny.

Środ­ki są dostęp­ne pod sym­bo­l­a­mi kont jak doty­chczas:
503/MPK/503–01-001–19-00 Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych
503/MPK/503–11-001–19-00 Wydzi­ał Lekars­ki
503/MPK/503–21-001–19-00 Odd­zi­ał Stom­a­tologii
503/MPK/503–31-001–19-00 Wydzi­ał Far­ma­cji
503/MPK/503–51-001–19-00 Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki

Szczegółowe zasady ewalu­acji zna­jdą Państ­wo w prze­wod­niku Min­is­terst­wa Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego, zamieszc­zonym na stron­ie Uczel­ni pod adresem: https://bip.umed.pl/sites/bip_admin/SiteAssets/Lists/Site_content/AllItems/Ewaluacja%20Jakosci%20Dzialalnosci-Naukowej%20Przewodnik%202019.pdf

Na koniec, chcę poin­for­mować, że 24 czer­w­ca złożyliśmy w Min­is­terst­wie Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego aplikację w konkur­sie „Inic­jaty­wa doskon­ałoś­ci – uczel­nia badaw­cza”, opartą głównie na strate­gii zmierza­jącej do stworzenia uczel­ni o tym — najbardziej prestiżowym — sta­tusie. Ten tytuł wiąże się z lep­szym finan­sowaniem. Konkurenc­ja jest potęż­na, ale próbu­je­my.

Z przed­waka­cyjny­mi pozdrowieni­a­mi,
Radzisław Kordek

Załączni­ki:

  • Opublikowano: 27 czerwca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP