Aktualności

Wdrożenie Ustawy 2.0 — informacja Rektora


Szanowni Państ­wo,
Koleżan­ki i Koledzy,

kole­jny etap wdraża­nia ustawy Pra­wo o szkol­nictwie wyższym  i nauce nabiera tem­pa.  Pod­czas posiedzenia Sen­atu Uczel­ni, które odbyło się 29 mar­ca, Sen­at dokon­ał pier­wszego czy­ta­nia nowego Statu­tu. Ostate­czny ksz­tałt doku­men­tu, poz­namy najpraw­dopodob­niej za miesiąc, po przedysku­towa­niu wszys­t­kich uwag. Przyjęte zapisy są udostęp­nione na stron­ie Uczel­ni, a swo­je uwa­gi proszę kierować na adres elzbieta.slawinska@umed.lodz.pl, do 12 kwiet­nia.

Chci­ałbym przy­bliżyć Państ­wu najis­tot­niejsze zapisy Statu­tu, przekazać infor­ma­c­je nad czym obec­nie pracu­je­my.

W myśl zapisów Ustawy i nowego Statu­tu organem jed­noosobowym Uczel­ni jest Rek­tor. To on prowadzi poli­tykę kadrową, powołu­je i odwołu­je oso­by do pełnienia wszys­t­kich funkcji kierown­iczych, określa struk­turę orga­ni­za­cyjną Uczel­ni itd.  Pod­mio­ta­mi uprawniony­mi do wskazy­wa­nia kandy­datów na Rek­to­ra są: Rada Uczel­ni (której kandy­daci będą podle­gali zaopin­iowa­niu przez Sen­at) lub gru­pa, co najm­niej 30 pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu, w tym co najm­niej 15 nauczy­cieli aka­demic­kich zatrud­nionych na stanowisku pro­fe­so­ra lub pro­fe­so­ra uczel­ni. Doty­chcza­sowa for­muła wyboru Rek­to­ra, przez sze­rok­ie grono elek­torów, zapew­ni­a­ją­ca społecznoś­ci aka­demick­iej doko­nanie auto­nom­icznych wyborów, pozostanie utrzy­mana.

Organy kole­gialne w myśl zapisów nowego Statu­tu to:  Sen­at, Rada Uczel­ni , Rada Naukowa Uni­w­er­syte­tu oraz trzy rady naukowe dyscy­plin: Rada Nauk Far­ma­ceu­ty­cznych, Rada Nauk Medy­cznych, Rada Nauk o Zdrow­iu. Członka­mi rad naukowych dyscy­plin zostaną wszyscy dok­torzy habil­i­towani i pro­fe­sorowie, którzy zadeklarowali daną dyscy­plinę i zgłoszą w tej spraw­ie akces.  Rek­tor, członkowie Sen­atu, Rady Uczel­ni, kolegium elek­torów i rad naukowych dyscy­plin muszą speł­ni­ać warun­ki określone odpowied­nio w art. 20 ustawy Pra­wo o szkol­nictwie wyższym i nauce, m.in. w kwestii złoże­nia oświad­czenia lus­tra­cyjnego lub infor­ma­cji lus­tra­cyjnej. Nie mogą też ukończyć 67. roku życia do dnia rozpoczę­cia kadencji.

Skład nowego Sen­atu będzie pochodz­ił wyłącznie z wyborów. Liczeb­ność Sen­atu określona została na 25 osób – Rek­tor i 24 oso­by z wyborów. To będzie bard­zo ważne ciało kole­gialne, usta­la­jące reguły na przyszłość. Wybo­ry będą oparte na zasadzie bezwzględ­nej więk­szoś­ci głosów, co wiąże się z kilko­ma tura­mi głosowa­nia. Być może zas­to­su­je­my sys­tem elek­tron­icznego zlicza­nia głosów, co przyspieszyło­by pro­ce­durę.

W nowym Statu­cie przed­staw­iliśmy wykaz osób pełnią­cych funkc­je kierown­icze w Uni­w­er­syte­cie tj.: prorek­torów, dziekanów, prodziekanów, pełnomoc­ników reto­ra, dyrek­to­ra szkoły dok­torskiej, kan­clerza i jego zastępców oraz kwest­o­ra i jego zastępców. Przed­staw­iliśmy również kat­a­log stanowisk nauczy­cieli aka­demic­kich w poszczegól­nych gru­pach: badaw­czych, badaw­c­zo — dydak­ty­cznych, dydak­ty­cznych. Statut określił także zasady przeprowadza­nia konkursów na stanowiska nauczy­cieli aka­demic­kich zatrud­ni­anych po raz pier­wszy w Uni­w­er­syte­cie, zgod­nie z ustawą. Na inne stanowiska i funkc­je nie ma koniecznoś­ci przeprowadza­nia konkursów i taka opc­ja pozosta­je do decyzji Rek­to­ra.

Szczegółowo opisal­iśmy także kwest­ie doty­czące orga­ni­za­cji i zarządza­nia pro­ce­sem ksz­tałce­nia, w tym funkcjonowa­nia wydzi­ałowych rad ds. ksz­tałce­nia oraz rad dydak­ty­cznych kierunk­ów. Ksz­tałce­nie dok­toran­tów będzie odby­wać się w szkole dok­torskiej, która zastąpi obec­nie funkcjonu­jące Studi­um Dok­toranck­ie.  Trze­ba zwró­cić uwagę, że reguły obow­iązu­jące  w szkole dok­torskiej znacznie odb­ie­ga­ją od stosowanych w studi­um dok­toranckim, co powodu­je, że mniej jed­nos­tek uzys­ka miejs­ca do prowadzenia tych studiów, a licz­ba dok­toran­tów w szkole będzie niewiel­ka – około 30. osób na roku. Przy­pom­i­nam,  że Ustawa pozostaw­ia możli­wość przeprowadza­nia dok­toratów poza szkołą dok­torską, a nasi pra­cown­i­cy nadal będą mogli dok­to­ry­zować się nieod­płat­nie, co stanowi dobrą alter­naty­wę dla wielu osób.

Pod­czas mar­cowego posiedzenia Sen­atu dokon­al­iśmy powoła­nia pier­wszej Rady Uczel­ni.
W jej skład weszły cztery oso­by spoza wspól­no­ty Uczel­ni, dwie z Uczel­ni, siód­mym członkiem Rady jest prze­wod­niczą­cy samorzą­du stu­denck­iego. Kadenc­ja Rady rozpoczy­na się z dniem powoła­nia gremi­um, a kończy 31 grud­nia 2020 r. Do zadań Rady należeć będzie przede wszys­tkim: opin­iowanie pro­jek­tów statu­tu, strate­gii roz­wo­ju Uczel­ni, a także zatwierdzanie spra­woz­dań finan­sowych Uni­w­er­syte­tu. Pon­ad­to, jak już wspom­ni­ałem Rada Uczel­ni będzie wskazy­wała kandy­datów na Rek­to­ra.

Z dniem 30 wrześ­nia 2019 r. rady pod­sta­wowych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych oraz kierown­i­cy pod­sta­wowych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych przes­taną pełnić funkc­je organów Uczel­ni. Rek­tor, jako uprawniony,  ogłosi reg­u­lamin orga­ni­za­cyjny. Dysku­tu­je­my nadal nad opty­mal­ną struk­turą i domin­u­je pogląd o opar­ciu się na trzech wydzi­ałach, jed­noimi­en­nych  z trze­ma dyscy­plina­mi naukowy­mi: Far­ma­ceu­ty­cznym, Nauk o Zdrow­iu i Nauk Medy­cznych / Lekarskim. Poz­woli to przede wszys­tkim sprawnie zarządzać nauczaniem i zatrud­nie­niem. Nau­ka zostanie w radach naukowych, co będzie nieco przy­pom­i­nało rady wydzi­ałów, jed­nak nie będzie tożsame – w różnych wydzi­ałach będą naukow­cy z różnych dyscy­plin. W skład Wydzi­ału Lekarskiego włąc­zony zostanie praw­ie cały obec­ny Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki oraz Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego. Obec­ny Odd­zi­ał Stom­a­tologii pozostanie  w struk­turze Wydzi­ału Lekarskiego.  Także stu­den­ci, ksz­tałceni w ramach lim­i­tu  Min­is­terst­wa Obrony Nar­o­dowej, będą stu­diować  na kierunku prowad­zonym przez Wydzi­ał Lekars­ki. Zapew­ni­am Państ­wa, że współpracę z MON wciąż zacieś­ni­amy. Przy­pom­i­nam, że naszym obow­iązkiem jest ksz­tałce­nie lekarzy, zgodne ze stan­dar­d­a­mi z roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia. Ksz­tałce­nie wojskowe stu­den­tów w mundurach zostawmy wojskowym z WCKM i Akademii Wojsk Lądowych.

Postaram się, aby Państ­wo poz­nali pro­jekt reg­u­laminu orga­ni­za­cyjnego jak najszy­b­ciej, praw­dopodob­nie jeszcze w maju. W tym obszarze staram się wprowadzać tylko konieczne zmi­any, zachowu­jąc w miarę możli­woś­ci obec­ne struk­tu­ry.

Zmienia się mod­el finan­sowa­nia uczel­ni. Znika­ją liczne „znac­zone” dotac­je na rzecz sub­wencji. Nie będzie już badań statu­towych, dotacji dla młodych naukow­ców itp., a na ich miejsce utworzymy dotację na dzi­ałal­ność naukową, która będzie składała się z dwóch częś­ci. Pier­wsza, pod­sta­wowa, będzie nal­iczana podob­nie do doty­chcza­sowych reguł podzi­ału dotacji statu­towej, jed­nak będzie niższa. Dru­ga część dotacji będzie miała charak­ter pro­jakoś­ciowy, czyli będzie pre­miowała pub­likac­je o wysok­iej punk­tacji oraz ich wpływ na ocenę para­me­tryczną dyscy­pliny. Pracu­je­my nad algo­ryt­mem podzi­ału. Zwracam uwagę, że Uczel­nia będzie mogła zgłosić do oce­ny jed­ną pub­likację tylko raz, nieza­leżnie od licz­by autorów zatrud­nionych w Uczel­ni, a licz­ba zgłaszanych pub­likacji jest ogranic­zona. To duża zmi­ana wzglę­dem doty­chcza­sowej oce­ny para­me­trycznej wydzi­ałów, gdzie liczyło się „zbieranie punk­tów”. Ter­az będzie pre­miowana współpra­ca z inny­mi dyscy­plina­mi, niekoniecznie stricte medy­czny­mi.
W prak­tyce oznacza to, że nie każ­da dzi­ałal­ność naukowa jest efek­ty­w­na dla Uczel­ni i lep­iej część osób o niskiej akty­wnoś­ci naukowej przenosić na etaty dydak­ty­czne, reduku­jąc liczbę naukow­ców, zgłaszanych do para­me­tryza­cji. Dlat­ego stworzyliśmy szer­szy wach­larz stanowisk dydak­ty­cznych.

Chcę pod­kreślić, że środ­ki na bada­nia naukowe kierowane będą głównie ku uczel­niom badaw­czym. Ustawa zakła­da, że na skutek zwięk­szenia efek­ty­wnoś­ci i doskon­ałoś­ci naukowej jed­nos­tek na przestrzeni najbliższych lat, wyłoni się kil­ka sil­nych szkół wyższych, wyraźnie awan­su­ją­cych w między­nar­o­dowych rankingach – uczel­ni badaw­czych. Do takiego sta­tusu aspiru­je­my. Przy­go­towu­je­my aplikację na konkurs, opartą głównie na stworze­niu strate­gii, zmierza­jącej do stworzenia uczel­ni badaw­czej.  Nie oznacza to mar­gin­al­iza­cji pro­ce­su dydak­ty­cznego, a raczej będzie wyma­gało więk­szej elasty­cznoś­ci i zróżni­cow­a­nia zadań poszczegól­nych nauczy­cieli i pra­cown­ików badaw­czych, na co mogą poz­wolić dodatkowo uzyskane środ­ki.

Nie planu­je­my rewolucji. Staramy się wyko­rzys­tać refor­mę szkol­nict­wa, jed­nak zna­jąc odpowiedzial­ność naszej społecznoś­ci, pozostaw­iamy możli­wość ewolucyjnych, etapowych rozwiązań w miarę naby­wa­nia wiedzy i doświad­czenia. To dłu­ga dro­ga zmi­an, a ich rzeczy­wiste efek­ty poz­namy za wiele lat. Tym bardziej, że obec­nie ogłos­zone reguły mogą być mody­fikowane.

Nieza­leżnie od reformy szkol­nict­wa, dzi­ałamy w innych obszarach, a mamy co robić. Kończymy pro­jek­towanie CKD2 i szyku­je­my się do prac budowlanych w tym obszarze. Trwa budowa porad­ni w CKD. Rusza­my też z dwiema inwest­y­c­ja­mi na tere­nie CKD: BRaIn  i MOL­e­co­LAB. Oba pro­jek­ty, finan­sowane głównie ze środ­ków uni­jnych, poz­wolą na kumu­lację zarówno dzi­ałań innowa­cyjno — naukowych,  jak i dydak­ty­cznych, przenosząc tam nauczanie m.in. chemii i bio­chemii. Na pewno pomogą nam uzyskane oblig­ac­je na kwotę praw­ie 40 mln zło­tych. Trwa również budowa w szpi­talu USK — WAM i sku­pi­amy tam naprawdę wiele uwa­gi, aby  w trud­nej sytu­acji finan­sowej szpi­ta­la, niedosza­cow­a­niu inwest­y­cji, przy szeregu dzi­ałań napraw­czych,  rozwiązać te prob­le­my.  Kończymy też remont w budynku przy Żeligowskiego, gdzie odd­al­iśmy m.in. nowe pomieszczenia dla anatomii z his­tologią. Musieliśmy też prze­nieść tam jed­nos­t­ki z budynku nr 2 na placu Hallera, który prze­jęło wojsko.

Szyku­je­my się do obiecanych pod­wyżek. Niezwłocznie po uzyska­niu decyzji finan­sowej przys­tąpimy do prac nad podzi­ałem pieniędzy i poin­for­mu­je­my Państ­wa. Zwracam uwagę, że mamy do czynienia z dwoma proce­sa­mi. Pier­wszy to wdrażane od 1. sty­cz­nia, min­i­ma pła­cowe dla poszczegól­nych pra­cown­ików, przewidziane przepisa­mi prawa, wdrażane ze środ­ków  Uczel­ni. W ich wyniku część pra­cown­ików dostała pod­wyż­ki, niekiedy o bard­zo zróżni­cow­anej kwocie. Nato­mi­ast ter­az oczeku­je­my na dodatkową pulę środ­ków, która ma być przez­nac­zona na pod­wyż­ki i będzie podzielona praw­dopodob­nie w postaci kwot dla poszczegól­nych grup pra­cown­iczych.

Serdecznie poz­draw­iam,
Radzisław Kordek

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP