Aktualności

Wirtualny spacer po Regionalnym Zintegrowanym Centrum Zabiegowym w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. WAM — CSW​


Zaprasza­my na wirtu­al­ny spac­er po Region­al­nym Zin­te­growanym Cen­trum Zabiegowym w Uni­w­er­syteckim Szpi­talu Klin­iczny im. Wojskowej Akademii Medy­cznej – Cen­tral­ny Szpi­tal Weter­anów.

Ten nowoczes­ny obiekt zlokali­zowany w Łodzi przy ul. Żerom­skiego 113, to nie tylko nowa struk­tu­ra i wzmoc­niona kadra spec­jal­istów, ale przede wszys­tkim kom­plek­sowa opieka nad pac­jen­ta­mi na najwyższym poziomie. Szy­b­ka diag­noza i inter­wenc­ja.
Region­alne Zin­te­growane Cen­trum Zabiegowe to sześ­ciokondy­gna­cyjny budynek (z 1 kondy­gnacją podziem­ną). Na dachu Cen­trum zna­j­du­je się lądowisko dla śmigłow­ców LPR. Nowe Cen­trum mieś­ci się za budynkiem głównym i jest połąc­zone z ist­nieją­cym Szpi­talem spec­jal­nie zapro­jek­towanym łącznikiem.

Warto pod­kreślić, że Szpi­tal im. WAM pełni ważną rolę w naucza­niu przyszłej kadry medy­cznej, a nowa inwest­y­c­ja znacznie popraw­iła warun­ki prowadzenia zajęć klin­icznych. Stu­den­ci otrzy­mali do dys­pozy­cji nowe sale wykład­owe, z których jed­na posi­a­da przeszk­lony balkon i możli­wość obserwacji oper­acji w cza­sie rzeczy­wistym bez koniecznoś­ci wchodzenia na blok oper­a­cyjny.

Na poszczegól­nych kondy­gnac­jach rozmieszc­zone są następu­jące odd­zi­ały:

Parter: stre­fa wejś­ciowa, obszar przyjęć i rejes­tracji SOR (Szpi­tal­ny Odd­zi­ał Ratunkowy), cen­tral­na steryl­iza­tor­nia

1 Piętro: Blok Oper­a­cyjny (8 sal oper­a­cyjnych, sale wybudzeń)

2 Piętro: Odd­zi­ał Inten­sy­wnej Opie­ki Medy­cznej (OIOM), Odd­zi­ał Neu­rochirurgii

3 Piętro: Odd­zi­ał Orto­pe­dii, Odd­zi­ał Artroskopii i Chirurgii Ręki

4 Piętro: Odd­zi­ał Kar­di­ologii

Dach: lądowisko dla śmigłow­ców

 

  • Opublikowano: 28 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP