Aktualności

WSZYSTKO NT. MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW. DWUDNIOWA KONFERENCJA ARYTHMIX JUŻ W PAŹDZIERNIKU


Szanowni Państ­wo!

Jak co roku zaprasza­my Państ­wa gorą­co do udzi­ału w Kon­fer­encji „ARYTHMIX Mig­otanie przed­sionków”, tym razem już dwu­nastej. Kon­fer­enc­ja odbędzie się w dni­ach 8–9 (piątek, sob­o­ta) październi­ka 2021 roku, bezpłat­nie, on-line.

Z bieżą­cych badań epi­demi­o­log­icznych wiemy, że na mig­otanie przed­sionków cho­ru­je w Polsce aż pon­ad 1 mln pac­jen­tów. Chce­my ich uchronić przed udarem mózgu, chce­my też popraw­ić im jakość życia. Mimo wielu pub­likacji i kon­fer­encji na tem­at mig­ota­nia w prak­tyce codzi­en­nej bard­zo częs­to mamy wąt­pli­woś­ci, czy postępu­je­my słusznie i chęt­nie słuchamy rad doświad­c­zonych kolegów.

Podob­nie jak w lat­ach poprzed­nich, od ubiegłej edy­cji pojaw­iło się szereg nowych, ważnych pub­likacji, m.in. kole­j­na edy­c­ja prze­wod­ni­ka po lekach z grupy NOAC. Staral­iśmy się przy­go­tować dla Państ­wa atrak­cyjny i przy­dat­ny dla prak­ty­ki zawodowej pro­gram. Spotkanie rozpoczniemy od przeglą­du nowoś­ci z ostat­niego roku. Dużo uwa­gi Państ­wa, jak zawsze, skupimy na zagad­nieni­ach pro­fi­lak­ty­ki powikłań zakrzepowo-zatorowych. Przewidu­je­my prezen­tację trud­nych przy­pad­ków i dyskus­je nad nimi. Będziemy omaw­iać skom­p­likowane sytu­acje klin­iczne wyma­ga­jące niełatwych decyzji np. antykoag­u­lac­ja w chorobach wątro­by, w choro­bie nowot­worowej, w świeżym udarze niedokr­wi­en­nym u lec­zonego NOAC, bezob­ja­wowe mig­otanie przed­sionków u młodej oso­by i inne. Wobec ros­nącej roli ablacji w lecze­niu mig­ota­nia przed­sionków, planu­je­my przed­staw­ić szereg ważnych prob­lemów doty­czą­cych tej metody. Podtrzy­mamy też trady­cję debat. Tym razem deba­ta będzie poświę­cona kon­trow­er­sjom związanym z zas­tosowaniem zaty­cz­ki usz­ka lewego przed­sion­ka.

Na koniec kon­fer­encji, jak zawsze, omówimy różne sytu­acje szczególne związane z mig­otaniem przed­sionków. Oczy­wiś­cie, w dobie pan­demii na pier­wszym miejs­cu będzie COVID-19, ale także choro­ba nowot­worowa, niewydol­ność ser­ca, upraw­ian­ie sportu oraz na koniec mniej kon­wencjon­alne metody leczenia mig­ota­nia przed­sionków.

Udzi­ał w kon­fer­encji jako wykład­ow­cy potwierdzili znamieni­ci eksper­ci, posi­ada­ją­cy bogatą wiedzę nie tylko teo­re­ty­czną, ale i prak­ty­czną.

Kon­fer­enc­ja jest przez­nac­zona dla sze­rok­iego spek­trum lekarzy, od lekarza rodzin­nego poczy­na­jąc po kar­di­olo­ga — elek­trofizjolo­ga, którzy na co dzień wal­czą z mig­otaniem przed­sionków. Mimo for­muły on-line postaramy się wygospo­darować jak najwięcej cza­su na dyskus­je z uczest­nika­mi kon­fer­encji.

Zaprasza­my, do zobaczenia!

Komitet Naukowy: Maria Trusz-Gluza, Andrzej Lubińs­ki, Piotr Kułakows­ki

www.arythmix.pl

  • Opublikowano: 13 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP