Aktualności

Wybory Rektora – głosowanie 18 marca


Szanowni Państ­wo, Drodzy Elek­torzy,

przy­pom­i­namy, że 18 mar­ca 2024 r. (poniedzi­ałek) odbędą się wybo­ry Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Głosowanie zostało zaplanowane w godz. 7.00 – 14.00 w for­mule elek­tron­icznej. Kar­ty do głosowa­nia otrzy­ma­ją (mailowo) tylko członkowie Kolegium Elek­torów. Liczymy na Państ­wa zaan­gażowanie.

Poz­naj syl­wetkę i pro­gram wybor­czy kandy­da­ta na Rek­to­ra – prof. Janusza Piekarskiego.

Frek­wencję wybor­czą będzie moż­na śledz­ić na stron­ie www.umed.pl — pod banerem głównym.

Ogłosze­nie wyników wyborów nastąpi ok. godz. 14.00, w Auli im. Pruszczyńskiego (Rek­torat, al. Koś­ciusz­ki 4) i będzie trans­mi­towane.

Trans­mis­ja dostęp­na w poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=H25FXc_BzDs

  • Opublikowano: 15 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP