Aktualności

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W ostat­nim w tym roku kalen­dar­zowym numerze zebral­iśmy dla Państ­wa kil­ka ciekawych wywiadów. O planach roz­wo­ju wydzi­ałów lekars­kich opowiada­ją Dziekani – prof. Marzen­na Zielińs­ka oraz prof. Jurek Olszews­ki. Roz­maw­ial­iśmy także z goszczą­cym niedawno w naszej uczel­ni prof. Peterem Vogtem.

W cyk­lu Moja dro­ga do sukce­su może­my poz­nać bliżej pracę dr n. med. Mag­dale­ny Wrze­sińskiej, Kierown­i­ka Zakładu Reha­bil­i­tacji Psy­chospołecznej.

Dzi­ałem Życie stu­denck­ie w tym numerze rządzi IFMSA. Prezy­dent Odd­zi­ału przy­go­tował artykuł o jubileuszu orga­ni­za­cji. Pole­camy też wywiad z p. Alek­san­drą Likońską reprezen­tu­jącą nas na are­nie między­nar­o­dowej.

Życzymy przy­jem­nej lek­tu­ry!

Redakc­ja Biule­tynu UM w Łodzi

biuletyn-listopad-grudzien

  • Opublikowano: 13 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP