Aktualności

Zapraszamy do lektury pierwszego po wakacyjnej przerwie numeru Biuletynu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


30 wrześ­nia rok aka­demic­ki otworzyły nowe władze uczel­ni. Nasza redakc­ja zadała Rek­torowi oraz Prorek­torom kli­ka pytań na początku nowej kadencji.

Pole­camy także wywiad z poprzed­nim Rek­torem UM w Łodzi, prof. Pawłem Górskim, który pod­sumowu­je 8 lat u sterów uni­w­er­syte­tu.

W cyk­lu Moja dro­ga do sukce­su o swo­jej pra­cy w tym numerze opowia­da mgr Justy­na Kisza­łkiewicz z Zakładu Moleku­larnych Pod­staw Medy­cyny.

Dzi­ał Życie stu­denck­ie wypeł­ni­a­ją przede wszys­tkim relac­je stu­den­tów i dok­toran­tów z waka­cyjnych wojaży.

Miłej lek­tu­ry!

Redakc­ja Biule­tynu UM w Łodzi

slajd-okladka-www-1

  • Opublikowano: 28 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP