Aktualności

Zapraszamy na studia podyplomowe


Celem studiów jest przekazanie słuchac­zom kom­plek­sowej wiedzy teo­re­ty­cznej i prak­ty­cznej z zakre­su kluc­zowych kom­pe­tencji, umożli­wia­ją­cych zbu­dowanie i utrzy­manie orga­ni­za­cji sil­nej wewnątrz i odpornej na zewnątrz, w której uwa­ga skierowana na wyni­ki równoważy się z uwagą skierowaną na ludzi, a for­mułowanie strate­gii w świecie VUCA (Volatil­i­ty, Uncer­tain­ty, Com­plex­i­ty, Abi­gu­i­ty) i mądre planowanie przekła­da się na spójne dzi­ałanie oraz nieustanne doskonale­nie ludzi i pro­cesów.

  • Opublikowano: 13 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP