Aktualności

60. Ogólnopolska i 18 Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy Juvenes Pro Medicina


W dni­ach 12–15 maja odbyła się 60. Ogólnopol­s­ka i 18. Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Juvenes Pro Med­i­c­i­na, zor­ga­ni­zowana przez Stu­denck­ie Towarzyst­wo Naukowe Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Przez cztery dni prezen­towano prace naukowe w pon­ad 20 różnych ses­jach, odby­wały się wykłady spec­jal­istów oraz ses­je warsz­ta­towe, prowad­zone przez part­nerów Kon­fer­encji i członków stu­denc­kich kół naukowych. Całość zwieńc­zona została ofic­jal­ną Galą, pod­czas której odbyło się wręcze­nie nagród zwycięz­com poszczegól­nych sesji.

Była to szczegól­na edy­c­ja Juvenes Pro Med­i­c­i­na. Świę­towal­iśmy bowiem dwa ważne jubileusze, a także, po raz pier­wszy w his­torii Kon­fer­encji odbyła się Ses­ja Ple­nar­na, w której udzi­ał wzięli zwycięz­cy poszczegól­nych sesji. Nagro­da głów­na – trzy jed­no­ra­zowe stype­n­dia w wysokoś­ci 200€, ufun­dowana została przez FUMED — Fun­dację dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Kon­fer­enc­ja odbyła się w for­mule hybry­dowej. Akty­wni uczest­ni­cy prezen­towali swo­je prace online za pomocą spec­jal­nie przy­go­towanej plat­formy kon­fer­en­cyjnej. Warsz­taty oraz uroczys­ta Gala odbyły się w formie stacjonarnej. Uczest­ni­cy bierni mieli możli­wość przysłuchi­wa­nia się wykładom pol­s­kich oraz zagranicznych prele­gen­tów, a także wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach. Wybór był duży — od szy­cia chirur­gicznego, przez warsz­taty z echokar­dio­grafii, endoskopii, czyszczenia ran, pro­tokołu USG FAST, kończąc na szkole­niu z wykony­wa­nia metaanal­izy. Uczest­ni­cy warsz­tatów mogli korzys­tać również, pod czu­jnym okiem członków stu­denc­kich kół naukowych, z nowoczes­nego sprzę­tu w Cen­trum Symu­lacji Medy­cznej

W wydarze­niu udzi­ał wzięło pon­ad pię­ciuset uczest­ników, z czego pon­ad jed­ną trze­cią stanow­ili uczest­ni­cy zagraniczni. Liczymy, że za rok uda nam się powtórzyć ten sukces.

Już dziś serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w kole­jnej edy­cji – 19. Między­nar­o­dowej i 61. Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Juvenes Pro Med­i­c­i­na, która odbędzie się w dni­ach 11–14 maja 2023r.!!!

Książ­ka abstrak­tów Juvenes Pro Med­i­c­i­na: http://jpm.umed.pl/abstract-books/

 

  • Opublikowano: 26 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP