Aktualności

Juvenes Pro Medicina 2019


Juvenes Pro Med­i­c­i­na to między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja dla stu­den­tów oraz młodych lekarzy orga­ni­zowana przez Stu­denck­ie Towarzyst­wo Naukowe UM w Łodzi. Tegorocz­na, 57. ogólnopol­s­ka i 15 między­nar­o­dowa edy­c­ja odbędzie się w dni­ach 24–25 maja 2019 roku w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym UM w Łodzi.

Tem­aty­ka wydarzenia jest ściśle związana z najnowszy­mi odkryci­a­mi z dziedziny nauk medy­cznych, współpracą nau­ki z biz­ne­sem oraz stosowaniem w prak­tyce ostat­nich osiąg­nięć naukowych w ramach ‘evi­dence-based med­i­cine’. Głów­na część pro­gra­mu kon­fer­encji to konkurs prac stu­den­tów-naukow­ców z 27 ses­ja­mi tem­aty­czny­mi- m.in nauk pod­sta­wowych, chirurgii, oto­laryn­gologii, stom­a­tologii, zdrowia pub­licznego, chorób wewnętrznych, medy­cyny tech­nicznej i bioinżynierii. W tym roku odbędzie się również ses­ja dok­toranc­ka oraz case study- chirur­gicz­na, internisty­cz­na oraz pedi­atrycz­na. Pod­czas wydarzenia obędą się prak­ty­czne warsz­taty oraz wykłady zapros­zonych goś­ci zagranicznych.

  • Opublikowano: 19 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP