Stowarzyszenia Absolwentów

Strona główna » Absolwent » Stowarzyszenia Absolwentów » Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Stowarzyszenie absolwentów AM i UM

Statut

Sto­warzysze­nie Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej w Łodzi zostało prawnie ustanowione 12 grud­nia 1961 r. W dniu 7 wrześ­nia 2007 r. zmie­nil­iśmy nazwę na STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ I UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI.

W Statu­cie czy­tamy:

Rozdziale II, Art. I poświę­cony

Celom i środ­kom dzi­ałal­noś­ci SA AM i UM jest:

a) utrzymy­wanie stałej łącznoś­ci z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi i jego władza­mi oraz pielęg­nowanie trady­cji Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,

b) kul­ty­wowanie zasad deon­tologii i ety­ki zawodowej i dban­ie o właś­ci­wy jej poziom wśród Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,

c) inte­grac­ja Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Pełen tekst Statu­tu do wglą­du w biurze SA AM i UM.

Zdję­cia z 50-lecia 15.06.2024, dr Jakubowskiego

Zdję­cia z 15-lecia 18.11.2023 rocznik 2008, dr Cieślak

Zdję­cia ze spotka­nia jubileuszowego w dniu 4.11.2023, prof. Piekars­ki

Zdję­cia ze spotka­nia jubileuszowego z 45-lecia AM 2023, prof. Kobos

Zdję­cia z jubileuszowego spotka­nia 40-lecia AM (14.10.2023)

Zdję­cia z jubileuszu 41-lecia ukończenia AM pana prof. Szafli­ka

Zdję­cia jubileuszu 40-lecia uzyska­nia dyplo­mu w Akademii Medy­cznej w Łodzi przez Absol­wen­tów 1982 r. Wydzi­ału lekarskiego i 1981 r. Wydzi­ałów: stom­a­to­log­icznego i far­ma­ceu­ty­cznego

Zdję­cia z jubileuszu XXX-lecia uzyska­nia dyplo­mu przez absol­wen­tów r. 1992 Wydzi­ału lekarskiego, 1991 r. Wydzi­ałów stom­a­to­log­icznego i far­ma­ceu­ty­cznego  Akademii medy­cznej w  Łodzi.

Spotka­nia absol­wen­tów 12.11.2022, 36-lecie ukończenia AM pana prof. Kord­ka

45 lecie AM pani prof. Jegi­er z 19.11.2022

Spotkanie jubileuszowe 35-lecia prof. Ciałkowskiej-Rysz z dnia 3.06.2023 | film ze spotka­nia

Spotkanie jubileuszowe z okazji 50 lecia ukończenia AM i WAM 17 czer­w­ca 2023 | film ze spotka­nia

Kalen­dar­i­um Jubileuszowe Zjazdy Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w 2024 roku

15 czer­w­ca 50 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1974 roku Wydzi­ału Lekarskiego AM — XI Kur­su Wydzi­ału Lekarskiego W A M , 1973 roku Wydzi­ału Stom­a­to­log­icznego i Far­ma­ceu­ty­cznego
26 październi­ka 45 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1979 roku Wydzi­ału Lekarskiego AM, 1978 roku Wydzi­ału Stom­a­to­log­icznego i Far­ma­ceu­ty­cznego AM,
19 październi­ka 40 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1984 roku Wydzi­ału Lekarskiego AM, 1983 roku Wydzi­ału Stom­a­to­log­icznego — Far­ma­ceu­ty­cznego — Anal­i­ty­ki Medy­cznej
9 listopa­da 35 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1989 roku Wydzi­ału Lekarskiego AM, 1988 roku Wydzi­ału Stom­a­to­log­icznego — Far­ma­ceu­ty­cznego — Anal­i­ty­ki Medy­cznej
12 październi­ka 30 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1994 roku Wydzi­ału Lekarskiego AM , 1993 roku Wydzi­ału Stom­a­to­log­icznego — Far­ma­ceu­ty­cznego — Anal­i­ty­ki Medy­cznej
16 listopa­da 15 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 2009 roku Wydzi­ału Lekarskiego UM, 2008 roku Wydzi­ału Stom­a­to­log­icznego — Far­ma­ceu­ty­cznego — Anal­i­ty­ki Medy­cznej UM

ZJAZDY  roczników: 1999/L‑S-F; 2004/L‑S-F; 1969/L‑S-F w trak­cie uzgod­nień.

 

INFORMACJE  dot. zjazdów : Sto­warzysze­nie Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
90–419 Łódź, Ale­ja Koś­ciusz­ki 4, tel. 42 /272 59 09
e‑mail:stowarzyszenie.absolwentow@umed.lodz.pl
K O N T O   na które należy dokony­wać  opłat   zjaz­du:  Sto­warzysze­nie Absol­wen­tów AM i UM
PKO BP 76 1020 3352 0000 1202 0009 9499

 

Kalen­dar­i­um Jubileuszowych Zjazdów Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w 2023 roku

3 czer­w­ca 35 — lecie uzyska­nia dyplo­mu  przez  Absol­wen­tów 1988 roku Wydzi­ału Lekarskiego, 1987 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
17 czer­w­ca 50 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez  Absol­wen­tów 1973 roku Wydzi­ału Lekarskiego AM  i Wojskowej Akademii Medycznej,1972 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
2 wrześ­nia 66 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1957 roku Wydzi­ału Lekarskiego
7 październi­ka 36 — lecie uzyska­nia dyplo­mu  przez Absol­wen­tów 1987 roku Wydzi­ału Lekarskiego, 1986 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
14 październi­ka 40 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1983 roku Wydzi­ału Lekarskiego, 1982 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
21 październi­ka 45 — lecie  uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1978 roku Wydzi­ału Lekarskiego, 1977 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
28 październi­ka 25 — lecie  uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1998 roku Wydzi­ału Lekarskiego, 1997 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Wydzi­ałów: Far­ma­ceu­ty­cznego i Anal­i­ty­ki Medy­cznej
4 listopa­da 30 — lecie  uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 1993 roku Wydzi­ału Lekarskiego, 1992 roku Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego  i  Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego
18 listopa­da 15 — lecie uzyska­nia dyplo­mu przez Absol­wen­tów 2008 roku Wydzi­ału Lekarskiego i 2007 Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego i Far­ma­ceu­ty­cznego

 

Pon­ad­to planowane są Jubileuszowe Zjazdy Absol­wen­tów: 1978/1977 — 45 lecie; 1983/82 — 40-lecie; 1993/1992 — 30 lecie.

 

Bliższe infor­ma­c­je: Sto­warzysze­nie Absol­wen­tów Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Ale­ja Koś­ciusz­ki 4, pok.65, godź: 10,00 — 14,00  e‑mail stowarzyszenie.absolwentow@umed.lodz.pl; tel.42  272 59 09

 

Prezes
Sto­warzyszenia Absol­wen­tów
Akademii Medy­cznej i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Dr n.med. Han­na Kołodziej-Maciejew­s­ka

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP