Aktualności

Charakterystyka, program oraz plan studiów “Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”


Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z charak­terysty­ka, pro­gramem oraz planem studiów “Inter­dyscy­pli­narne stu­dia dok­toranck­ie w zakre­sie biopsy­chospołecznego mod­elu funkcjonowa­nia człowieka w środowisku”

  • Opublikowano: 6 sierpnia 2018
Podziel się na:
Przeczytaj również
Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku
Zachę­camy do zapoz­na­nia się z ofer­tą studiów dok­toranc­kich, które będą real­i­zowane w ramach […]
InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych
15 sty­cz­nia br., w rek­tora­cie Politech­ni­ki Łódzkiej, pod­pisana została umowa doty­czą­ca pro­jek­tu […]
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP