Aktualności

Drzwi Otwarte UM w Łodzi po raz ósmy


W środę kole­jny raz goś­cil­iśmy w murach Cen­trum Dydak­ty­cznego uczniów szkół śred­nich zain­tere­sowanych stu­di­a­mi medy­czny­mi. Odwiedz­iły nas 2 000 liceal­istów z naszego mias­ta, wojew­ództ­wa, a także z dal­szych zakątków Pol­s­ki.

Wszys­t­kich przy­byłych przy­witał trady­cyjnie dr n. med. Paweł Ras­mus (kierown­ik Zakładu Psy­chologii Lekarskiej) w towarzys­t­wie prof. Adama Antcza­ka, Prorek­to­ra ds. Klin­icznych UM w Łodzi. O pra­cy wojskowego lekarza anestezjolo­ga opowiedzi­ał prof. Walde­mar Machała, kierown­ik Klini­ki Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii. Ostat­nim punk­tem uroczys­tego otwar­cia była gala II edy­cji pro­jek­tu men­torskiego kUMpel.

Tegoroczny bard­zo bogaty pro­gram zajęć przy­go­towywało pon­ad 300 stu­den­tów oraz grono wykład­ow­ców naszej uczel­ni.

Wspani­ałe atrakc­je zapewniło już po raz dru­gi SKN Wideoskopii Medy­cznej z pro­jek­ta­mi — LaparoSpoko, Ultra­Spoko­GrafiaMed­ical Cin­e­ma. Zespół opanował salę śni­adan­iową, w której moż­na było trenować zręczność w tech­nikach endoskopowych, samodziel­nie pod­jąć się wyko­na­nia biop­sji, a także obe­jrzeć niepow­tarzalne filmy z zabiegów medy­cznych.

Także i tym razem nie zabrakło SKN Medy­cyny Sądowej. Pod­czas zajęć moż­na było poz­nać tajni­ki medy­cyny sądowej, a sala z tru­dem pomieś­ciła chęt­nych słuchaczy.

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFMSA — Poland przy­go­tował m.in. stanowisko z bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi, zaję­cia z pod­staw anatomii, warsz­taty czyn­noś­ci pielęg­niars­kich oraz oczy­wiś­cie warsz­taty szy­cia chirur­gicznego.

Niezwyk­le pop­u­larne wśród naszych goś­ci szy­cie chirur­giczne znalazło się także w ofer­cie SKN Chirurgii Ogól­nej i Torakochirurgii oraz SKN Kar­diochirurgii.

Uczniowie zain­tere­sowani kari­erą lekarza mogli zapoz­nać się także ze specy­fiką innych spec­jal­noś­ci medy­cznych. O pra­cy lekarza kar­di­olo­ga i o tym, czym jest zawał, opowiadało SKN przy Zakładzie Kar­di­ologii Niein­wazyjnej. SKN przy Klin­ice Chorób Prze­wodu Pokar­mowego przy­bliżyło młodzieży tech­ni­ki leczenia chorób prze­wodu pokar­mowego. Reuma­to­log­iczne Koło Naukowe przy­go­towało dla uczniów ciekawe warsz­taty z kapi­laroskopii, USG stawów oraz wkłuć dosta­wowych. Były z nami również SKN Psy­chologii w Medy­cynie, SKN Psy­chi­a­trii Dorosłych, SKN Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, SKN Chorób Cywiliza­cyjnych. SKN Radi­ologii i Diag­nos­ty­ki Obra­zowej i SK Ultra­sono­grafii zaprezen­towały filmy i obrazy z badań USG, klisze radi­o­log­iczne RTG, TK i MR oraz galerie obrazów mul­ti­me­di­al­nych.

SKN Medy­cyny Moleku­larnej “MEDSELF” przy Zakładzie Chemii i Bio­chemii Klin­icznej prezen­towało tech­ni­ki lab­o­ra­to­ryjne uży­wane w dziedzinie medy­cyny moleku­larnej.

Przys­zli den­tyś­ci mogli spotkać się ze starszy­mi kolega­mi na stoisku Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Stom­a­tologii. Ogrom­nym zain­tere­sowaniem cieszyło się stoisko kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne, na którym chęt­ni mogli m.in. zobaczyć jak pow­sta­je aparat ortodon­ty­czny czy spróbować swoich sił w akry­lowa­niu. Zobaczyć moż­na było również pra­cown­ie tech­nik den­tysty­cznych.

Jeśli ktoś zas­tanaw­ia się nad przyszłoś­cią lekarza wojskowego, miał doskon­ałą okazję spotkać się ze stu­den­ta­mi kierunku lekarskiego w ramach lim­i­tu MON. Wojskowe Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego przy­jechało do nas ze spec­jal­isty­cznym fan­tomem służą­cy­mi do ćwiczeń opie­ki nad ciężko ran­nym pac­jen­tem w polu wal­ki.

Nieza­stą­pi­one Stu­denck­ie Koło Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof im. dr. A. Ras­musa nie tylko szkoliło chęt­nych w udziela­niu pier­wszej pomo­cy, ale zad­bało również trady­cyjnie o bez­pieczeńst­wo wszys­t­kich uczest­ników.

Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa przy wspar­ciu Koła Stu­den­tów Pielęg­niarst­wa przy Pol­skim Towarzys­t­wie Pielęg­niarskim przy­go­tował wspani­ałe stoiska.

SKN Diete­ty­ki przy Zakładzie Żywienia Klin­icznego i Diag­nos­ty­ki Gas­troen­tero­log­icznej przez cały dzień zachę­cało do przestrze­ga­nia zdrowej diety, która ma ogrom­ny wpływ na nasze samopoczu­cie. Dia­beto­log­iczne Koło Naukowe przed­staw­iło roz­maite sposo­by wal­ki z cukrzy­cą.

SKN Fizjoter­apii oraz SKN Move it! prezen­towało różne rodza­je tech­nik, narzędzi i metod uży­wane w fizjoter­apii.

Przys­zli stu­den­ci biotech­nologii i elek­tro­ra­di­ologii mogli dowiedzieć się więcej o stu­di­ach oraz swo­jej przyszłej pra­cy od przed­staw­icieli SKN Immuno-Biotech i SKN Elek­tro­ra­di­ologii.

Tajni­ki zawodu far­ma­ceu­ty zdradzał przy­byłym zespół Młodej Far­ma­cji. Na stoisku Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Far­ma­cji poz­nać moż­na było rośliny lecznicze, a także pro­cesy przy­go­towa­nia różnych postaci leku. Łódzkie Towarzyst­wo Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej przez cały dzień prowadz­iło również warsz­taty doty­czące krwi, DNA oraz pod­staw pra­cy w lab­o­ra­to­ri­um mikro­bi­o­log­icznym. Koło Chemików przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej przy­go­towało fas­cynu­jące ekspery­men­ty chemiczne. Członkowie Koła Naukowego przy Kat­e­drze Kos­me­tologii uczyli, jak moż­na samodziel­nie przy­go­tować doskon­ałe kos­me­ty­ki.

Uczniowie myślą­cy o wyjeździe na zagraniczne prak­ty­ki lub wymi­anę stu­dencką dzię­ki IAESTE mieli okazję dowiedzieć się, jak to wyglą­da w prak­tyce od stu­den­tów, którzy takie prak­ty­ki maja już za sobą. Oso­by, które rozważa­ją kari­erę naukową, mogły dowiedzieć się, jak wyglą­da taki rodzaj pra­cy pod­czas warsz­tatów Stu­denck­iego Towarzyst­wa Naukowego.

Swo­je drzwi dla odwiedza­ją­cych otworzył trady­cyjnie Zespół Lab­o­ra­toriów pod nazwą Human­Lab: Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Badań Mate­ri­ałowych, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Naucza­nia Przed­klin­icznego w Stom­a­tologii, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Dydak­ty­ki Medy­cyny Stanów Nagłych, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Antropometrii Trójwymi­arowej, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Funkcji Narządów Zmysłów, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Reg­u­lacji Ciśnienia Tęt­niczego i Funkcji Auto­nom­icznego Układu Ner­wowego, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Mikroskopii Wirtu­al­nej, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka Dynamo­Lab. SKN Anestezjologii, Inten­sy­wnej Ter­apii i Medy­cyny Ratunkowej oraz SKN Symu­lacji Medy­cznych przy­go­towały warsz­taty w Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych.

Przy­go­towal­iśmy też trochę pozanaukowych atrakcji. Odpocząć moż­na było przy piłkarzykach, rzu­tach do celu lub „wiosłu­jąc” na ergometrze w stre­fie akty­wnego relak­su AZS, a także na tram­poli­nach przy stoisku pro­jek­tu UMED Tańczy. Rozśpiewany Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy­go­tował niepow­tarzalne medy­czne karaoke. Przez cały dzień moż­na było spotkać się z przed­staw­iciela­mi Samorzą­du Stu­den­tów naszej uczel­ni.

Jak zawsze było z nami Biuro Obsłu­gi Studiów. To właśnie na tym stoisku otrzy­mać moż­na było infor­ma­c­je na tem­at ofer­ty eduka­cyjnej naszej uczel­ni, zasad rekru­tacji na najbliższy rok aka­demic­ki, progów punk­towych z poprzed­nich lat, ważnych ter­minów, a także dowiedzieć się jak otrzy­mać miejsce w akademiku lub stype­ndi­um. Aka­demick­ie Biuro Kari­er doradza­ło jak najlepiej zaplanować przyszłą ścieżkę zawodową. Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii prezen­towało możli­woś­ci współpra­cy nau­ki z biz­ne­sem na przykładzie paten­tów pow­stałych przy naszej uczel­ni.

Swo­je stoiska miały, tak jak w poprzed­nich lat­ach, Ośrodek Daw­ców Szpiku przy Klin­ice Immunologii, Reuma­tologii i Alergii oraz Fun­dac­ja Akty­wnej Reha­bil­i­tacji. Ponown­ie goś­cił u nas również pro­jekt Urzę­du Mias­ta Łodzi Młodzi w Łodzi dedykowany młodym łodzianom.

Biuro Pro­mocji BARDZO dzięku­je wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towa­nia jed­nos­tkom oraz orga­ni­za­cjom stu­denckim za niezmi­en­nie doskon­ałą współpracę.

Dzięku­je­my również wszys­tkim naszym goś­ciom i zaprasza­my ponown­ie za rok! Już planu­je­my kole­jne atrakc­je.

  • Opublikowano: 17 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP