Aktualności

Rekrutacja do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej


Już 1 lip­ca rozpoczy­na się nabór kandy­datów chcą­cych rozpocząć bezpłatne ksz­tałce­nie w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pro­gram ksz­tałce­nia jest nowa­tors­ki, elasty­czny, sty­mu­lu­je samodziel­ność dok­toran­tów, a jego mod­ułowa orga­ni­za­c­ja zapew­nia możli­wość real­iza­cji indy­wid­u­al­nych planów badaw­czych.

Dok­toran­ci przez cały okres nau­ki otrzy­mu­ją stype­ndi­um dok­toranck­ie, a na najlep­szych czeka dodatkowe wspar­cie finan­sowe w ramach pro­gra­mu NAWA Ster oraz możli­wość odby­cia półrocznych, zagranicznych wyjazdów naukowych.

Zain­tere­sowanych rozpoczę­ciem ksz­tałce­nia w MSD UM w Łodzi, zachę­camy do kon­tak­tu z Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów:

cod@umed.lodz.pl lub tel. 42 272 50 79–82

Więcej infor­ma­cji o MSD: http://szkoladoktorska.umed.pl

 

  • Opublikowano: 30 czerwca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP