Aktualności

Podsumowanie pierwszego etapu rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Stomatologia wciąż numerem 1. wśród kandydatów!


Zakończył się pier­wszy etap rekru­tacji na rok aka­demic­ki 2021/2022 na stu­dia stacjonarne jed­no­lite mag­is­ter­skie w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym Łodzi tj. na kierun­ki: anal­i­ty­ka medy­cz­na, far­ma­c­ja, fizjoter­apia, lekarsko-den­tysty­czny, lekars­ki, lekars­ki (w ramach lim­i­tu MON).

Licz­ba aplikacji on-line wyniosła pon­ad 17 tys., a pon­ad 12 tys. kandy­datów dokon­ało opłaty rekru­ta­cyjnej.

 

KANDYDACI RAZEM*

2019 2021

15 474**

 11 224***

 17 355

 12 410

 

Ze wzglę­du na specy­fikę ubiegłorocznej rekru­tacji porównu­je­my rok 2019 i 2021

* pod­sumowanie po pier­wszym etapie rekru­tacji stan na 12 lip­ca 2021r.
** aplikac­je on-line – kandy­daci, którzy dokon­ali rejes­tracji w sys­temie
*** kandy­daci, którzy dokon­ali rejes­tracji w sys­temie i dokon­ali opłaty rekru­ta­cyjnej (na dzień 12 lip­ca)

W statystykach od lat przo­du­je kierunek lekarsko-den­tysty­czny. W tym roku o jed­no miejsce na stom­a­tologii ubie­gało się praw­ie 14 osób. Niezmi­en­ną pop­u­larnoś­cią cieszą się kierun­ki lekarskie, a także unika­towe stu­dia prowad­zone w ramach umowy z Min­is­terst­wem Obrony Nar­o­dowej.

 STUDIA STACJONARNE VII 2019 VII 2021
Wydzi­ał, kierunek

lim­it miejsc

 na 1 miejsce lim­it miejsc na 1 miejsce
anal­i­ty­ka medy­cz­na 60 6,2 60 6,5
far­ma­c­ja 180 3,5 180 3,7
fizjoter­apia 180 3,2 180 4,3
lekarsko-den­tysty­czny 120 13,6 120 14
lekars­ki 520 7,9 520 8,9
lekars­ki (MON) 150 4,6 150 4,5

 

Z roku na rok wśród chęt­nych do stu­diowa­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi jest więcej lau­re­atów i final­istów olimpiad, których do wyboru uczel­ni przekonu­je nie tylko wyso­ka jakość ksz­tałce­nia, ale także spec­jal­nie przy­go­towany paki­et korzyś­ci – dla lau­re­atów przy­go­towano stype­n­dia (min. 600 zł miesięcznie), zniż­ki w opłat­ach za akademik (do 50%), Indy­wid­u­al­ny Tok Studiów, czy dodatkowy lek­torat językowy.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zapew­nia doskon­ałe warun­ki stu­diowa­nia, a przys­zli lekarze i den­tyś­ci ksz­tałcą się w nowoczes­nych wnętrzach Cen­trum Dydak­ty­cznego, wyposażonego w prze­stronne sale dydak­ty­czne, mul­ti­me­di­alne lab­o­ra­to­ria czy sale fan­to­mowe czy Kat­edry Anatomii z najnowocześniejszym sys­te­mem wiz­yjnym czy stołem wiz­ual­iza­cyjnym. Na nowoprzyję­tych stu­den­tów czeka również najlepiej wyposażone w kra­ju Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych, w którym w symu­lowanych warunk­ach klin­icznych, przy uży­ciu spec­jal­isty­cznych fan­tomów i symu­la­torów, przys­zli lekarze, pielęg­niar­ki i ratown­i­cy medy­czni zdoby­wa­ją prak­ty­czne umiejęt­noś­ci i uczą się pra­cy zespołowej.

Uczel­nia wprowadza rozwiąza­nia ułatwia­jące kandydatom pro­ces rekru­ta­cyjny – intu­icyjny sys­tem rejes­tracji, płat­noś­ci on-line, aplikac­ja na tele­fon czy Wirtu­al­ny Asys­tent – dedykowane narzędzie, która odpowia­da na pyta­nia zarówno związane z pro­ce­sem rekru­tacji, jak i samy­mi stu­di­a­mi.

Pod­czas tegorocznej rekru­tacji UMED powraca do trady­cyjnej for­muły pro­ce­su rekru­tacji, z zachowaniem wszel­kich obow­iązu­ją­cych zasad san­i­tarno – epi­demi­o­log­icznych. Zak­wal­i­fikowani do przyję­cia kandy­daci, dzię­ki spec­jal­nej aplikacji, umówią się na spotkanie w Dziale Rekru­tacji w wybranym przez siebie ter­minie. Takie rozwiązanie poz­woli uniknąć kole­jek przy składa­niu doku­men­tów.

Rekru­tac­ja na Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nadal trwa. Wciąż moż­na reje­strować się na stu­dia nies­tacjonarne jed­no­lite mag­is­ter­skie (kierun­ki: lekars­ki, lekarsko-den­tysty­czny) oraz stu­dia I stop­nia (kierun­ki: biotech­nolo­gia, elek­tro­ra­di­olo­gia, diete­ty­ka, kos­me­tolo­gia, pielęg­niarst­wo, położnict­wo, zdrowie pub­liczne, ratown­ict­wo medy­czne). Szczegółowy har­mono­gram rekru­tacji oraz dodatkowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w naszym ser­wisie rekru­ta­cyjnym – www.rekrutacja.umed.lodz.pl.

  • Opublikowano: 13 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP