Aktualności

Komunikat Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej — Ostatni dzień składania wniosków o miejsce w MSD — rekrutacja regularna


Szanowni Państ­wo,

Dyrek­tor Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej prof. dr hab. n. med. Anny Woź­ni­ack­iej uprze­jmie przy­pom­i­na, że do dzisi­aj tj. 31 mar­ca 2022r ist­nieje możli­wość złoże­nia wniosku do JM Rek­to­ra o przyz­nanie miejsc/a w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2022/2023 w ramach rekru­tacji reg­u­larnej – zgod­nie z opub­likowanym komu­nikatem.

Ana­log­icznie jak w roku ubiegłym obow­iązu­je for­ma składa­nia zapotrze­bowa­nia na miejs­ca w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej za pośred­nictwem sys­te­mu infor­maty­cznego Uni­w­er­syte­tu – Process Por­tal.

W razie dodatkowych pytań proszę o kon­takt z Panią Alek­san­drą Czekalską – kierown­ikiem Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów

mail: aleksandra.czekalska@umed.lodz.pl
tel.:042 272 50 79
mob. 785 911 521
  • Opublikowano: 31 marca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP