Aktualności

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ogłasza nabór do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2021/2022

Ksz­tałce­nie w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej :

 1. trwa 8 semes­trów i kończy się złoże­niem rozprawy dok­torskiej;
 2. przy­go­towu­je do uzyska­nia stop­nia dok­to­ra w dziedzinie nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu, w dyscy­plinach naukowych:
  • nau­ki far­ma­ceu­ty­czne,
  • nau­ki medy­czne,
  • nau­ki o zdrow­iu;

Wykaz miejsc przyz­nanych jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2021/2022 zamieszc­zony jest na stron­ie inter­ne­towej: http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/

Postępowanie rekru­ta­cyjne do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej odby­wa się w drodze konkur­su, na zasadach określonych w uch­wale Uch­wała nr 18/2021 z dnia 28 sty­cz­nia 2021 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad rekru­tacji do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2021/2022 i jest prowad­zone zgod­nie z planem rekru­tacji ustalonym przez Rek­to­ra w drodze Zarządzenia nr 27/2021 z  dnia 16 mar­ca 2021r. w spraw­ie planu rekru­tacji do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2021/2022.

Kandy­dat jest zobow­iązany do przestrze­ga­nia ter­minów określonych w planie rekru­tacji.

O przyję­cie do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej ubie­gać się może absol­went odpowied­nego kierunku studiów wyższych, który:

 1. posi­a­da tytuł zawodowy mag­is­tra, mag­is­tra inżyniera albo równorzęd­ny;
 2. uzyskał zgodę pro­ponowanego pro­mo­to­ra na spra­wowanie opie­ki naukowej nad przy­go­towaniem rozprawy dok­torskiej;
 3. nie jest dok­toran­tem w innej szkole dok­torskiej.

Kandy­dat jest zobow­iązany zare­je­strować się w sys­temie elek­tron­icznym Uczel­ni (https://sd.umed.pl/registration,92.html) następ­nie złożyć do komisji rekru­ta­cyjnej – za pośred­nictwem Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów, w ter­minie określonym w planie rekru­tacji – następu­jące ory­gi­nały doku­men­tów:

 1.  podanie o przyję­cie do Szkoły Dok­torskiej, wygen­erowane w sys­temie rekru­tacji elek­tron­icznej Uni­w­er­syte­tu, składane do Rek­to­ra za pośred­nictwem Dyrek­to­ra Szkoły Dok­torskiej; podanie zaw­iera w szczegól­noś­ci: dane kandy­da­ta, tem­at pro­jek­tu badaw­czego, pod­pis pro­ponowanego pro­mo­to­ra, potwierdza­ją­cy wyraże­nie zgody na spra­wowanie opie­ki naukowej nad przy­go­towaniem rozprawy dok­torskiej;
 2. cur­ricu­lum vitae, zaw­ier­a­jące infor­ma­cję na tem­at wyk­sz­tałce­nia, zain­tere­sowań i osiąg­nięć naukowych kandy­da­ta, w tym pub­likacji naukowych i komu­nikatów zjaz­dowych z ostat­nich pię­ciu lat poprzedza­ją­cych złoże­nie poda­nia o przyję­cie do Szkoły Dok­torskiej;
 3. ory­gi­nał lub odpis dyplo­mu ukończenia studiów drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich albo wys­taw­ione przez dziekanat zaświad­cze­nie o ukończe­niu studiów drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich i uzyska­niu tytułu zawodowego mag­is­tra, mag­is­tra inżyniera lub równorzęd­nego;
 4. zaświad­cze­nie o śred­niej ocen za okres studiów pier­wszego i drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich albo za okres studiów ukońc­zonych za granicą, uznanych za równorzędne ze stu­di­a­mi pier­wszego i drugiego stop­nia lub jed­no­li­ty­mi stu­di­a­mi mag­is­ter­ski­mi;
 5. opis pro­jek­tu badaw­czego, o którym mowa w § 7 ust. 3, o obję­toś­ci do 3 stron for­matu A4, zaopin­iowany przez pro­ponowanego pro­mo­to­ra;
 6. cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy zna­jo­mość dodatkowego nowożyt­nego języ­ka obcego, innego niż język ang­iel­s­ki – jeśli kandy­dat taki cer­ty­fikat posi­a­da;
 7. doku­men­ty potwierdza­jące osiąg­nię­cia naukowe, w szczegól­noś­ci: kopie pub­likacji naukowych i komu­nikatów zjaz­dowych z ostat­nich pię­ciu lat poprzedza­ją­cych złoże­nie poda­nia o przyję­cie do Szkoły Dok­torskiej, kopie dyplomów potwierdza­ją­cych przyz­nanie nagród stu­denck­iego towarzyst­wa naukowego lub innych towarzys­tw naukowych, nagród rek­to­ra dla najlep­szych stu­den­tów i absol­wen­tów lub nagród min­is­tra;
 8. zaświad­czenia o:
  ‑udziale w pro­gra­mach wymi­any stu­den­tów,
  ‑ukońc­zonych stu­di­ach pody­plo­mowych
  – jeśli kandy­dat takie zaświad­czenia posi­a­da;
 9. dyplom lub zaświad­cze­nie potwierdza­jące ukończe­nie drugiego kierunku studiów – jeśli kandy­dat taki doku­ment posi­a­da;
 10. dwie aktu­alne i pod­pisane fotografie w for­ma­cie przewidzianym dla doku­men­tu tożsamoś­ci;
 11. w przy­pad­ku posi­ada­nia orzeczenia o niepełnosprawnoś­ci lub orzeczenia o stop­niu niepełnosprawnoś­ci albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bil­i­tacji zawodowej i społecznej oraz zatrud­ni­a­n­iu osób niepełnosprawnych – kopię tego orzeczenia.
 12. Kandy­dat legi­t­y­mu­ją­cy się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgod­nie z przepisa­mi ustawy potwierdza­ją­cym w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej posi­adanie wyk­sz­tałce­nia na poziomie studiów drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich albo uznanym za równoważny pol­skiemu dyplo­mowi ukończenia studiów drugiego stop­nia lub jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich oraz tytułowi zawodowe­mu mag­is­tra, mag­is­tra inżyniera lub równorzęd­ne­mu, zobow­iązany jest złożyć:
  1. dyplom zale­gal­i­zowany lub opa­tr­zony klauzulą apos­tille,
  2. zaświad­cze­nie o uzna­niu, w drodze postępowa­nia nos­try­fika­cyjnego, równoważnoś­ci dyplo­mu z odpowied­nim pol­skim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym– o ile są wyma­gane w przepisach.
 13. Doku­men­ty sporząd­zone w języku obcym kandy­dat skła­da wraz z ich tłu­macze­niem na język pol­s­ki, z zas­trzeże­niem pkt. 13
 14. Dopuszcza się złoże­nie doku­men­tów sporząd­zonych w języku obcym innym niż język ang­iel­s­ki wraz z ich tłu­macze­niem na język ang­iel­s­ki.
 15. W przy­pad­ku cud­zoziem­ców dopuszcza się przesłanie skanów doku­men­tów, wyma­ganych w postepowa­niu rekru­ta­cyjnym wraz z ich tłu­macze­niem na adres : doctoralschool@umed.lodz.pl, za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej, z zas­trzeże­niem, że doku­men­ty te zostaną przesłane w ter­minie określonym w planie rekru­tacji, a ory­gi­nały doku­men­tów zostaną dostar­c­zone do Komisji Rekru­ta­cyjnej za pośred­nictwem Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów nie później niż w ter­minie 4 dni po opub­likowa­niu listy kandy­datów zak­wal­i­fikowanych do przyję­cia do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej. W tym przy­pad­ku za datę złoże­nia doku­men­tów przyj­mu­je się datę wysła­nia e‑maila zaw­ier­a­jącego skany doku­men­tów.

Kandy­dat skła­da kom­plet doku­men­tów w pod­pisanej białej tek­tur­owej teczce  w ter­minie

od 01 do 23 lip­ca 2021 r. po wcześniejszym umówie­niu spotka­nia  w Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów wysyła­jąc mail na adres cod@umed.lodz.pl w tema­cie wpisu­jąc

 imię i nazwisko — rekru­tac­ja  MSD — rez­erwac­ja wiz­y­ty

 

Kandy­daci obsługi­wani są indy­wid­u­al­nie, z zachowaniem zasad określonych w zarządze­niu nr 57/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie stop­niowego znoszenia ograniczeń dzi­ałal­noś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi związanych z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się wirusa SARS-CoV­‑2 wśród członków społecznoś­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Doku­men­ty złożone po w/w ter­minie nie biorą udzi­ału w rekru­tacji do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej.

Bliższe infor­ma­c­je zna­jdą Państ­wo na stron­ie Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej pod adresem http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/

e‑mail : cod@umed.lodz.pl
Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów
z siedz­ibą przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237.
(Obsłu­ga klien­ta prowad­zona jest w godz­i­nach od pn. do śr. 9,00–15,00 i w piąt­ki 9,00–15,00)

 

Rek­tor
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med.  Radzisław Kordek

 • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP