Aktualności

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI


Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Kształcenie w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej :

 1. trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej;
 2. przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach naukowych:
  • nauki farmaceutyczne,
  • nauki medyczne,
  • nauki o zdrowiu;

Wykaz miejsc przyznanych jednostkom organizacyjnym w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 zamieszczony jest na stronie internetowej: http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/

Postępowanie rekrutacyjne do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w uchwale Uchwała nr 18/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 i jest prowadzone zgodnie z planem rekrutacji ustalonym przez Rektora w drodze Zarządzenia nr 27/2021 z  dnia 16 marca 2021r. w sprawie planu rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022.

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów określonych w planie rekrutacji.

O przyjęcie do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej ubiegać się może absolwent odpowiednego kierunku studiów wyższych, który:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 2. uzyskał zgodę proponowanego promotora na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 3. nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.

Kandydat jest zobowiązany zarejestrować się w systemie elektronicznym Uczelni (https://sd.umed.pl/registration,92.html) następnie złożyć do komisji rekrutacyjnej – za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów, w terminie określonym w planie rekrutacji – następujące oryginały dokumentów:

 1.  podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wygenerowane w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, składane do Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej; podanie zawiera w szczególności: dane kandydata, temat projektu badawczego, podpis proponowanego promotora, potwierdzający wyrażenie zgody na sprawowanie opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 2. curriculum vitae, zawierające informację na temat wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć naukowych kandydata, w tym publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 4. zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitymi studiami magisterskimi;
 5. opis projektu badawczego, o którym mowa w § 7 ust. 3, o objętości do 3 stron formatu A4, zaopiniowany przez proponowanego promotora;
 6. certyfikat potwierdzający znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego, innego niż język angielski – jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, w szczególności: kopie publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych z ostatnich pięciu lat poprzedzających złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, kopie dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa naukowego lub innych towarzystw naukowych, nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów lub nagród ministra;
 8. zaświadczenia o:
  -udziale w programach wymiany studentów,
  -ukończonych studiach podyplomowych
  – jeśli kandydat takie zaświadczenia posiada;
 9. dyplom lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie drugiego kierunku studiów – jeśli kandydat taki dokument posiada;
 10. dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;
 11. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kopię tego orzeczenia.
 12. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami ustawy potwierdzającym w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uznanym za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu, zobowiązany jest złożyć:
  1. dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  2. zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym– o ile są wymagane w przepisach.
 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt. 13
 14. Dopuszcza się złożenie dokumentów sporządzonych w języku obcym innym niż język angielski wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.
 15. W przypadku cudzoziemców dopuszcza się przesłanie skanów dokumentów, wymaganych w postepowaniu rekrutacyjnym wraz z ich tłumaczeniem na adres : doctoralschool@umed.lodz.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostaną przesłane w terminie określonym w planie rekrutacji, a oryginały dokumentów zostaną dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Centrum Obsługi Doktorantów nie później niż w terminie 4 dni po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wysłania e-maila zawierającego skany dokumentów.

Kandydat składa komplet dokumentów w podpisanej białej tekturowej teczce  w terminie

od 01 do 23 lipca 2021 r. po wcześniejszym umówieniu spotkania  w Centrum Obsługi Doktorantów wysyłając mail na adres cod@umed.lodz.pl w temacie wpisując

 imię i nazwisko – rekrutacja  MSD – rezerwacja wizyty

 

Kandydaci obsługiwani są indywidualnie, z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu nr 57/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dokumenty złożone po w/w terminie nie biorą udziału w rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej pod adresem http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/

e-mail : cod@umed.lodz.pl
Centrum Obsługi Doktorantów
z siedzibą przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237.
(Obsługa klienta prowadzona jest w godzinach od pn. do śr. 9,00-15,00 i w piątki 9,00-15,00)

 

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med.  Radzisław Kordek

 • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP