Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie zgłaszania  wniosków o przyznanie miejsc/a w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej


KOMUNIKAT w spraw­ie zgłasza­nia  wniosków o przyz­nanie miejsc/a w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  na rok aka­demic­ki 2021/2022 przez kierown­ików jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych (Kliniki/Zakładów/Oddziałów Klin­icznych)

Szanowni Państ­wo,

przy­pom­i­namy że do dnia 31 mar­ca 2021r. ist­nieje możli­wość złoże­nia za pośred­nictwem Aplikacji Pro­ce­sowej- Process Por­tal wniosków o przyz­nanie miejsc w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2021/2022 w ramach rekru­tacji reg­u­larnej.

Wniosek w danej dyscy­plin­ie składa­ją kierown­i­cy jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych w sys­temie infor­maty­cznym Uni­w­er­syte­tu- Process Por­tal (AP18.01).

O przyz­nanie miejsc w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej mogą ubie­gać się jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne:

 1. real­izu­jące pro­jek­ty lub granty badaw­cze;
 2. uzysku­jące ze źródeł zewnętrznych środ­ki finan­sowe na pokrycie kosztów ksz­tałce­nia dok­toran­tów, stype­ndiów dok­toranc­kich lub kosztów badań real­i­zowanych przez dok­toran­tów, lub prowadzące dzi­ałal­ność badaw­czą z udzi­ałem dok­toran­tów, udoku­men­towaną pub­likac­ja­mi lub pro­jek­ta­mi naukowy­mi;
 3. posi­ada­jące, za ostat­nie trzy lata poprzedza­jące złoże­nie wniosku, osiąg­nię­cia naukowe potwierd­zone punk­tacją uzyskaną przez pro­ponowanych pro­mo­torów, przyz­naną za:
  1. artykuły opub­likowane w cza­sopis­mach naukowych uję­tych w częś­ci A wykazu cza­sop­ism naukowych, ogłos­zonego komu­nikatem min­is­tra właś­ci­wego do spraw szkol­nict­wa wyższego i nau­ki z dnia 25 sty­cz­nia 2017 r. (wykaz cza­sop­ism posi­ada­ją­cych wskaźnik cytowań Impact Fac­tor), lub
  2. artykuły opub­likowane w cza­sopis­mach naukowych lub recen­zowanych mate­ri­ałach
   z kon­fer­encji między­nar­o­dowych, uję­tych w aktu­al­nym wykazie, ogłos­zonym komu­nikatem min­is­tra właś­ci­wego do spraw szkol­nict­wa wyższego i nau­ki.

Wykaz miejsc przyz­nanych jed­nos­tkom wraz z pro­ponowany­mi tem­ata­mi prac badaw­czych oraz zarządze­nie o naborze i  lim­it przyjęć do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2021/2022 ogłos­zony zostanie i podany do pub­licznej wiado­moś­ci na stron­ie inter­ne­towej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 • Opublikowano: 31 marca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP