Aktualności

Harmonogram najbliższych konkursów dla projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów ma przy­jem­ność udostęp­nić har­mono­gram najbliższych konkursów dla pro­jek­tów finan­sowanych z fun­duszy Unii Europe­jskiej w ramach Kra­jowych Pro­gramów Oper­a­cyjnych, dla grantów Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki oraz pro­jek­tów Strate­gicznego Pro­gra­mu Badań Naukowych i Prac Roz­wo­jowych — STRATEGMED. (Zobacz har­mono­gram)

Har­mono­gram obe­j­mu­je miesiące III-VI 2016 roku wg stanu na dzień 9.03.2016.

Zachę­camy do zgłasza­nia nowych pomysłów na pro­jek­ty w ramach jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za pośred­nictwem for­mu­la­rza zgłoszeniowego na stron­ie: https://umed.pl/nauka/biuro-nauki-strategii-i-rozwoju/zglos-projekt/

Więcej infor­ma­cji na tem­at konkursów na poniższych stronach inter­ne­towych, a także w Dziale Pro­jek­tów pod numera­mi tele­fonów 42 272 59 53, 42 272 59 51, 42 272 59 50.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.power.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.pois.gov.pl
www.ncbir.gov.pl

Dzi­ał Pro­jek­tów
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

  • Opublikowano: 10 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP