Aktualności

Informacja o projekcie EIT Health INFINTY


 

Według świa­towych statystyk z 2017 roku, na świecie żyje 962 mln osób w wieku 60 lat lub powyżej. Do 2050 r. licz­ba ta wyniesie praw­ie 2,1 mld.

Otępi­e­nie doty­ka 5–10% pop­u­lacji osób po 65 r.z., w 2015 roku było to 46,8 mln osób, jed­nak wartoś­ci te pod­wa­ja­ją się co 20 lat, co oznacza praw­ie 10 mln nowych przy­pad­ków zachorowań rocznie (statysty­cznie co 3 sekundy na otępi­e­nie zapa­da 1 oso­ba).

Łagodne zaburzenia poz­naw­cze są fazą poprzedza­jącą rozwój otępi­enia. Ich wczes­na diag­nos­ty­ka oraz wdroże­nie dzi­ałań ter­apeu­ty­cznych może zahamować lub opóźnić rozwój otępi­enia i związanym z nim utratę samodziel­noś­ci.

INFIN­I­Ty (INtel­li­gent sys­tem to empow­er Func­tion­al Inde­pen­dece of peo­ple with mild cog­NI­tive impair­menTs)  jest pro­jek­tem real­i­zowanym przez Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii , Klinikę Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy­choty­cznych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz part­nerów zagranicznych (Politech­ni­ka w Madrycie, Cen­trum Zdrowia Teras­sa (Barcelona)), finan­sowanym z ramienia EIT Health. Pro­jekt zakła­da stworze­nie sys­te­mu opartego na nowoczes­nych tech­nolo­giach IT umożli­wia­jącego osobom z zaburzeni­a­mi poz­naw­czy­mi zachowanie funkcjonowa­nia i samodziel­noś­ci poprzez wzmoc­nie­nie i zwięk­sze­nie autonomii w domu i na zewnątrz.

W skład zespołu badaw­czego oraz zarządza­jącego pro­jek­tem wchodzą:

Dr hab. n. med. Jakub Kaźmier­s­ki – spec­jal­ista psy­chi­a­tra, Kierown­ik Klini­ki Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i  Zaburzeń Psy­choty­cznych UM w Łodzi

Lekarz medy­cyny Anna Łuc­ka – dok­toran­t­ka Stacjonarnych Studiów Dok­toranc­kich w UM w Łodzi, lekarz w trak­cie spec­jal­iza­cji z psy­chi­a­trii, real­izu­je szkole­nie spec­jal­iza­cyjne w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym w Łodzi.

Mgr Zuzan­na Rosa – psy­cholog, dok­toran­t­ka Stacjonarnych Studiów Dok­toranc­kich w UM w Łodzi, asys­tent w odd­ziale Psy­chogeri­atrii Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego w Łodzi.

Mgr Aga­ta Wiśniews­ka — Starszy Spec­jal­ista Dzi­ału Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi; Project Man­ag­er odpowiedzial­na za stronę admin­is­tra­cyjną i finan­sową pro­jek­tu.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE  INFINIT‑y: http://www.infinityeit.eu/

  • Opublikowano: 23 lipca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP