Aktualności

Opracowanie prototypów leków do zastosowania w terapii komórkowej i egzosomalnej zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej przez wirus SARS-CoV‑2.


Celem pro­jek­tu jest oce­na możli­woś­ci zas­tosowa­nia komórek macierzystych pochodzą­cych z łożys­ka oraz sekre­to­mu tych komórek w hamowa­niu roz­wo­ju pro­ce­su zapal­nego w cza­sie infekcji wirusem SARS-CoV­‑2. Zostanie opra­cow­ana wielkoskalowa hodowla 2D i 3D łożyskowych komórek macierzystych oraz efek­ty­w­na meto­da izo­lacji wydzielanych przez nie egzo­somów. Charak­terysty­ka komórek oraz sekre­to­mu zostanie przeprowad­zona z wyko­rzys­taniem szeregu metod pozwala­ją­cych na ocenę ekspresji genów na poziomie tran­skryp­tu i białek oraz para­metrów fizyko­chemicznych niezbęd­nych do jakoś­ciowej i iloś­ciowej oce­ny uzyskanych preparatów. Bada­nia na mod­elu zwierzę­cym poz­wolą na wstęp­ną ocenę far­mako­dy­nami­ki i far­makokine­ty­ki preparatów komórkowych i egzo­so­ma­l­nych. Bada­nia zostaną przeprowad­zone z zachowaniem stan­dard­ów bez­pieczeńst­wa i jakoś­ci przy­go­towywa­nia steryl­nych pro­duk­tów leczniczych.

Opra­cow­anie nowego pro­to­ty­pu ter­apii komórkowej oraz egzo­so­ma­l­nej może być pod­stawą do przeprowadzenia badań klin­icznych Fazy I/IIA, zgod­nie z aktu­al­ny­mi zarządzeni­a­mi Min­is­terst­wa Zdrowia Repub­li­ki Litewskiej.

Bada­nia będą wyko­nane w ramach wspól­nego pro­jek­tu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Kown­ie, Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i litewskiej firmy Keli­far­ma  i zostaną sfi­nan­sowane w ramach Euro­pean Union Funds Invest­ment Oper­a­tional Pro­grams. Ze strony Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pro­jekt będzie real­i­zowany przez zespół prof. dr hab. Mał­gorzaty Czyż, w którym głównym wykon­aw­cą jest mgr Katarzy­na Kluszczyńs­ka, słuchacz­ka Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej.

  • Opublikowano: 2 kwietnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP