Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem projektu w ramach konkursu AAL (Call 2020)


Konkurs: AAL (Call2020)

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest part­nerem między­nar­o­dowego pro­jek­tu pn.:Bringing the ben­e­fi­cial cog­ni­tive, social and phys­i­cal effects of immer­sive train­ing to the high-func­tion­ing senior home-user CoS­o­Phy FX. Celem głównym niniejszego pro­jek­tu jest opra­cow­anie i oce­na użytecznoś­ci pełnego rozwiąza­nia opartego na wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci (ang. vir­tu­al real­i­ty, VR) dla osób starszych (65–80 lat). Założe­nie stanowi możli­wość stworzenia real­isty­cznego środowiska VR do wykony­wa­nia ćwiczeń popraw­ia­ją­cych funkc­je moto­ryczne i poz­naw­cze, przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do poprawy dobrostanu fizy­cznego, psy­chicznego i społecznego seniorów. Przewidy­wana korzyść z imple­men­tacji metody doty­czy nie tylko osób starszych, ale także ich rodzin, per­son­elu klin­icznego, ośrod­ków reha­bil­i­tacji i opie­ki czy ośrod­ków badaw­czych.

Trzy star­tupy (Senopi, SenX, TMMC) przys­tępiły do pro­jek­tu z pro­to­ty­pa­mi swoich innowa­cyjnych rozwiązań do: a) dostar­cza­nia doświad­czeń w wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci (VR) seniorom, b) śledzenia ruchu w VR i c) wyko­rzysty­wa­nia muzy­ki do pro­mocji zdrowia. Pro­to­typy pod­dawane będą testom użytecznoś­ci, warsz­tatom współpro­jek­towa­nia i współt­worzenia z pomocą orga­ni­za­cji użytkown­i­ka koń­cowego (Akademie Berlinger), która pro­mu­je zain­tere­sowa­nia seniorów w kierunku roz­wo­ju innowa­cyjnych rozwiązań, w celu wyt­worzenia ulep­szonego rozwiąza­nia które inte­gru­je trzy początkowe kom­po­nen­ty w jed­ną usługę. Aby zbadać, czy korzys­tanie z usłu­gi może przynieść korzyś­ci zdrowotne zdrowym i dobrze funkcjonu­ją­cym seniorom, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi przeprowadzi badanie inter­wen­cyjne. Równole­gle usłu­ga jest testowana przez klin­i­cys­tów i użytkown­ików koń­cowych — pac­jen­tów w klin­ice reha­bil­i­ta­cyjnej (CatoSen­teret), którzy przekazu­ją uzu­peł­ni­a­jące infor­ma­c­je zwrotne, co prowadzi do dal­szych ulep­szeń usłu­gi. Ostate­cz­na wer­s­ja usłu­gi pod­dawana jest ostate­czne­mu testowi użytecznoś­ci, aby ocenić jego gotowość rynkową.

Oczeku­je się, że pro­jekt ma przede wszys­tkim zaowocow­ać usługą, która popraw­ia pewne zdol­noś­ci poz­naw­cze i moto­ryczne zdrowych seniorów, tym samym odd­ala­jąc ich dalej od klin­icznych progów osła­bi­enia związanego z wiekiem i przedłuża­jąc ich lata zdrowego życia. Równole­gle oczeku­je się, że pro­jekt wykaże pozy­ty­wne skut­ki finan­sowe, jakie taka usłu­ga może mieć dla ekosys­te­mu opie­ki zdrowot­nej seniorów, a także zapewni plat­for­mę dla lab­o­ra­toriów naukowo-badaw­czych, aby zwięk­szyć ich wyda­jność, spi­eniężyć wyni­ki badań i zmaksy­mal­i­zować ich wpływ społeczny.
Pro­jekt będzie real­i­zowany przez Klinikę Psy­chi­a­trii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy­choty­cznych UM w Łodzi.

W ramach konkur­su AAL (Call2020) uzyskane zostało finan­sowanie dla pro­jek­tu pn.: Korzyst­ny wpływ domowego treningu mózgu w środowisku immer­syjnym na funkcjonowanie poz­naw­cze, fizy­czne i społeczne wysoko funkcjonu­ją­cych pac­jen­tów w wieku podeszłym. Wartość pro­jek­tu to 1 826 470,67 eur. Wartość dofi­nan­sowa­nia kra­jowego to 741 198,00 pln.

Pro­jekt finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach Pro­gra­mu AAL (Call 2020).

Okres real­iza­cji: 01.06.2021 – 31.05.2023

 

  • Opublikowano: 10 września 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP